Zaznacz stronę

Design Thinking

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu:
Aby stworzyć znaczące innowacje, wymagane jest dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników
i zadbanie o nich w taki sposób, jak sami chcielibyśmy tego doświadczyć. Organizacje, które
chcą zmienić tradycyjny sposób w jaki funkcjonuje dana branża, zmienić podejście, narzędzia i
przyzwyczajenia, potrzebują efektywnej metody definiowania, walidowania i wprowadzania innowacji.

Program szkoleń ma na celu pokazanie, jak wykorzystać metodę Design Thinking oraz jej młodszego brata
Design Sprint do skrócenia czasu i kosztów od momentu zdefiniowania hipotezy problemu do testów prototypu
rozwiązania z precyzyjną grupą docelową. Program można zaadaptować do potrzeb niemal każdej branży.

Autorski program bazuje na kompilacji wiedzy od d.school będącej częścią Stanford University,
koncepcji warsztatu opracowanego przez Google oraz praktycznego doświadczenia naszych ekspertów
z pełnienia roli Product Managera, konsultanta Design Thinking, szeroko pojętej innowacyjności.

Doświadcz podejścia iteracyjnego, przechodzącego przez etapy empatii, definicji hipotezy problemu,
kreowania potencjalnych rozwiązań, niskokosztowych prototypów i wiarygodnego ich testowania.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Menedżerom innowacji, rozwoju produktów,
Początkującym scrum masterom i product ownerom,
Liderom/menedżerom działów i zespołów,
Interesariuszom i osobą zaangażowanym w proces wytwórczy,
Przedstawicielom działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Chcącym rozwijać organizację w duchu innowacji i przedsiębiorczości

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rozwoju produktów, usług i zarządzania projektami.
Udział w projektowaniu nowych produktów i usług, a w szczególności inicjatywach, w których współpracuje
co najmniej kilkuosobowy zespół, bądź wiele zespołów jednocześnie.

Certyfikacja
Z racji autorskiego programu, ukończenie szkolenia dostarcza wiedzę i praktyki do wykorzystania w organizacji,
jednak nie zapewnia certyfikatów IDEO. Akredytowane certyfikaty powiązane są wyłącznie z pięciotygodniowym kursami online IDEO
(możliwość zakupu vouchera), co jednoznaczne jest z uzyskaniem odpowiedniego poziomu certyfikacji opisanych na stronie https://www.ideou.com.
W cenę szkolenia autorskiego wliczone są certyfikaty ukończenia szkolenia wystawiane przez Ośrodek Szkoleniowy.

Zagadnienia:
Wprowadzenie do metody Design Thinking: innowacja w oparciu o dogłębne zrozumienie potrzeb użytkowników
Zwięzłe przedstawienie pryncypiów i koncepcji Design Thinking.
Krótkie porównanie różnic przy wdrażaniu innowacji przemysłowej, usługowej, marketingowej i organizacyjnej.
Krótkie przedstawienie idei innowacyjności, przedsiębiorczości, wzornictwa, użyteczności oraz moderacji dla całego procesu.
Ćwiczenie pozwalające zrozumieć i doświadczyć aspekty empirycznego procesu projektowania na bazie Lean Mindset.

Definicja i przegląd metody Design Thinking
Co wchodzi w skład metody Design Thinking? Fazy procesu, zasady i filary.
Zwięzłe omówienie fazy odkrywania, interpretacji, wymyślania, prototypowania oraz testowania pomysłów z zaangażowaniem docelowych odbiorców.
Określenie kim są odbiorcy docelowi oraz jak do nich dotrzeć.
Rola moderatora oraz kluczowych kompetencji zespołu pracującego nad innowacyjną.
Design Thinking czy Design Sprint? Różnice w podejściu, czasie trwania i wymaganych warunkach wstępnych.

Zrozumienie użytkownika i jego potrzeb
Zrozumienie roli badań i błędów poznawczych w procesie zbierania charakterystyki użytkowników docelowych.
Zwięzła analiza metod pozyskiwania i określania piramidy potrzeb użytkowników poprzez obserwację, słuchanie oraz konwersacje.
Przejście przez koncepcję doświadczeń użytkownika produktu fizycznego (ang. Customer Experience) oraz cyfrowego (User Experience).
Burza mózgów aktualnych podejść i wyzwań uczestników szkolenia z przeprowadzania analizy potrzeb oraz doświadczeń użytkowników.

Identyfikacja istotnych wyzwań
Omówienie metod określania reprezentantów i technik segmentacji rynku docelowego.
Wykorzystanie narzędzi wizualnych dla opracowania grupy docelowej, syntezy zebranych spostrzeżeń na przykładzie: Proto Persona, Empathy Map, Affinity Mapping.
Zdefiniowanie otoczenia biznesowego związanego z istotnymi wyzwaniami grupy docelowej, czynników makroekonomicznych i mikroekonomicznych.
Ćwiczenie: Mapowanie doświadczeń użytkownika (ang. Experience Mapping) oraz mapowania ścieżki użytkownika (ang. User Journey Mapping).

Generowanie pomysłów rozwiązania
Charakterystyka interdyscyplinarnego zespołu i podziału kompetencji, współodpowiedzialność oraz efektywna moderacja pracy zespołu.
Rozkład prac i metryki na które warto zwrócić uwagę z użyciem techniki HEART (ang. Happiness, Engagement, Acquisition, Retention, Task completion).
Iteracyjne podejście kreowania pomysłów na przykładzie kanwy produktu (ang. Product Canvas) oraz kanwy propozycji wartości (ang. Value Proposition Canvas).
Przedstawienie koncepcji przyszłej notki prasowej (ang. Future Press Release) oraz Elevator Pitch dla weryfikacji odbioru propozycji wartości.

Przygotowanie prototypu rozwiązania
Omówienie różnic pomiędzy rodzajami prototypów, balans pomiędzy kosztem utworzenia, a zyskiem ze zweryfikowanej hipotezy problemu i rozwiązania.
Porównanie czasochłonności przygotowania papierowych makiet i szkiców prototypów, względem narzędzi elektronicznych.
Zaprezentowanie metod oceny i wyboru prototypu rozwiązania na przykładzie technik: kropkowania (ang. Dot Vote), macierzy decyzji (ang. Decision Matrix).
Ćwiczenie: projektowanie, prezentacja i ulepszanie sekwencji scen prototypu rozwiązania, z wykorzystaniem techniki Crazy 8’s.

Testowanie prototypu
Wybór danych metrycznych dla pomiaru użyteczności i wydajności.
Omówienie czym jest badanie wydajności, a czym jest badanie użyteczności. Jak je przeprowadzić? Dobre i złe praktyki.
Metody zbierania informacji zwrotnej, bazujące na procesie doświadczeń, z wykorzystywania nowego produktu lub usługi.
Zwięzła analiza narzędzi i diagramów statystycznych wykorzystywanych w procesie testowania prototypu.
Otwarta dyskusja zgłoszonych pytań, wyzwań i wątpliwości oraz kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia metody Design Thinking w organizacji.

Podsumowanie szkolenia