Inne Szkolenia Autorskie

NET 5 Web App w Azure

Czas trwania 3-5 dni

Poziom Zaawansowany

Informacje o szkoleniu
Podczas szkolenia uczestnik zostaje zaznajomiony z różnymi usługami wchodzącymi w skład Azure, takie: jak App Service, Storage, Azure Sql Server. Uczy się  jak je praktycznie wykorzystywać. Kursanci zajmują się tymi elementami aplikacji, które są specyficzne dla aplikacji działającej w chmurze (na przykład przechowywanie plików). Poznają również narzędzia (takie jak Azure DevOps), które umożliwią automatyzacje budowania i ciągłego wdrażania aplikacji.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie? 
Dla osób myślących o tworzeniu lub przeniesieniu aplikacji webowej stworzonej w .NET Framework/Core, która będzie działać w Microsoft Azure.

Jakich umiejętności uczestnik nabywa podczas szkolenia?
Uczestnik poznaje czym jest Azure i jakie daje możliwości
Dowiaduje się jak tworzyć usługi z wykorzystaniem portalu oraz wiersza poleceń
Uczy się jak konfigurować chmurę
Dowiaduje się Czym jest App Service oraz App Service Plan
Poznaje jak zarządzać konfiguracją aplikacji z poziomu App Service
Uczy się ręcznego i automatycznego skalowania aplikacji poziomowego i pionowego
Nabywa umiejętności wykonywania kodu w ramach Azure Function i płacenia tylko za jego czas wykonania
Dowiaduje się jak przechowywać dane w chmurze
Ponadto uczy się:
Pracy z Sql Server działającym w Azure
Przechowywania plików w Azure Storage
Działania kolejek z Azure Storage
Pracy z bazą dokumentową CosmosDB
Wykorzystania zdarzeń z EventGrid
Przechowywania sekretów w Key Vault
Automatycznego wdrażania aplikacji z Azure DevOps
Czym są Deployment sloty i jak je wykorzystać do lepszego wdrażania aplikacji
Monitorowania aplikacji działającej w Azure
Wykorzystania App Insight do znajdowania problemów z aplikacją

Zagadnienia
Azure
Wrowadzenie
Subskrypcje
Przegląd dostępnych usług
Konfiguracja chmury

Hostowanie
App Service Plan
App Service
Konfiguracja
Skalowanie
Azure Functions

Storage
Azure Sql Server
Azure Storage
CosmosDB
EventGrid
Key Vault

Wdrożenie
Azure DvOps
Deployment Slots

Monitoring
App Service
App Insight

 

Mikroserwisy .NET Core – architektura wdrożeniowa

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
Systemy, które tworzymy, są coraz bardziej rozbudowane. Z jednej strony, wykorzystywanie architektury mikro serwisów może przynieść sporo korzyści, dzięki czemu aplikacje mogą być bardziej skalowalne, autonomiczne i odporne na zmiany. Z drugiej strony – start w świecie mikro serwisów nie jest łatwy, ale nasze szkolenie go ułatwi.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest pokazanie uczestnikowi jak można zbudować aplikację .NET Core, składającą się z mikro serwisów. Podczas szkolenia skupimy się na wdrożeniu systemu i jego późniejszym utrzymaniu w środowisku produkcyjnym.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla programistów .NET,
dla team leaderów,
dla architektów.

Zagadnienia
Komunikacja pomiędzy usługami
Bramka API
Rozproszone transakcje biznesowe
Uwierzytelnianie w systemie rozproszonym
Testowanie mikro serwisów
Obserwowalność systemu
Bezpieczeństwo
DevOps

Mikroserwisy .NET Core – architektura aplikacji

Czas trwania – 3 dni  (21 godzin)

Informacje o szkoleniu:
Podczas szkolenia uczestnik dowiaduje się jak zbudować aplikację .NET core, składającą się z mikro serwisów. Kursant zostaje zaznajomiony ze sposobem projektowania i określania granic usług, a także zostaje przeprowadzony przez cały proces Developmentu. Wiedza ze szkolenia może okazać się przydatna zarówno w momencie potrzeby zbudowania systemu składającego się z wielu niezależnych mikro serwisów jak i w momencie potrzeby rozbicia istniejącego monolitycznego systemu na mniejsze mikro serwisy.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla programistów.NET oraz architektów.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Szkolenie porusza temat budowy systemu składającego się z mikro serwisów. Aby przystąpić do szkolenia potrzebna jest wiedza z budowy serwisów w .NET Core.

Zagadnienia
Event Storming – określanie granic usług i dobieranie strategii integracji
Fundamenty mikro serwisów
DDD w praktyce
Architektura aplikacji
Architektura zorientowana na zdarzenia
Integracja przez zdarzenia
Transakcyjna obsługa wiadomości

Tworzenie aplikacji w .NET Core MVC

Czas trwania – 5 dni

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla programistów .NET, którzy chcieli by poznać .NET Core.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Znajomość C#.

Zagadnienia
Wprowadzenie do .NET Core
Fundamenty platformy
Różnice względem .NET Framework
ASP.NET Core
Klasa Startup
Konfiguracja
Zmienne środowiskowe
Dependency Injection
Middleware
Logowanie informacji
MVC
Model
Kontroler
Widok
Routing
Filtry
Sesja
Cache
Dostęp do danych
Podstawy Entity Framework Core Code First
Migracje bazy danych
Generowane danych testowych
Wykorzystanie repozytoriów do dostępu do danych
Generowanie repozytoriów za pomocą szablonów T4
Wykorzystanie view modeli
Problemy z przekazywaniem czystego modelu do widoków
Wykorzystywanie view modeli do przekazywania danych – różne scenariusze
Wykorzystanie Automappera
Omówienie biblioteki Automapper
Dodanie konfiguracji Automappera przy starcie aplikacji
Wykorzystywanie automappera
Walidacja danych
Problemy domyślnego mechanizmu walidacji
Omówienie działania biblioteki Fluent Validation
Wykorzystanie Fluent Validation w .NET Core MVC
Dependency Injection w ASP.NET Core MVC
Praca z AutoFac
Wykorzystanie AutoFac w aplikacji ASP.NET MVC
Zabezpieczenie dostępu
Uwierzytelnianie
Autoryzacja
JSON Web Token
Obsługa błędów oraz diagnostyka
Omówienie obsługi błędów w aplikacji .NET Core MVC
Logowanie wyjątków z wykorzystaniem biblioteki Elmah
Logowanie działania aplikacji z wykorzystaniem biblioteki nLog
Wysyłka wiadomości email
Generowanie treści z wykorzystanie Postal
Hangfire – wysyłka z wykorzystanie kolejek
Testy jednostkowe aplikacji .NET Core MVC
Testy jednostkowe
Testy akcji kontrolera
Testy rountingu

Advanced ASP.NET MVC

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie
Szkolenie Advanced ASP.NET MVC dedykowane jest programistom, którzy mają podstawową wiedzę na temat ASP.NET MVC i chcieliby ją poszerzyć o zaawansowane oraz praktyczne aspekty tworzenia aplikacji webowych.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Istotna będzie podstawowa wiedza z zakresu szkoleń MS 10264, MS 10267 lub MS 20486.

Zagadnienia
Architektura aplikacji
Ogólna architektura aplikacji
Podział aplikacji na projekty
Implementacja modelu logiki biznesowej
Zastosowanie View modeli
Problemy z przekazywaniem czystego modelu do widoków
Zastosowanie view modeli do przekazywania danych – różne scenariusze
Omówienie Automappera
Biblioteka Automapper
Dodanie konfiguracji Automappera przy starcie aplikacji
Zastosowanie automappera
Szablony
Zastosowanie Display oraz Editor templates
Wykorzystanie szablonów T4
– Szablony widoków
– Szablony kontrolerów
Dependency Injection w ASP.NET MVC
Idea Dependency Injection oraz kontenerów DI
Praca z Autofac
Zastosowanie Autofac w aplikacji ASP.NET MVC
Dostęp do danych
Podstawy Entity Code First
Migracje baz danych
Generowanie danych testowych
jQuery oraz AJAX
Podstawy jQuery
Zastosowanie jQuery w ASP.NET MVC
Podstawy AJAX z jQuery
AJAX oraz ASP.NET MVC
Walidacja danych
Problemy domyślnego mechanizmu walidacji ASP.NET MVC
Działanie biblioteki Fluent Validation
Wykorzystanie Fluent Validation w ASP.NET MVC
Style css
Tworzenie styli css z wykorzystaniem LESS
Zastosowanie gotowych styli z Bootstrap
Obsługa błędów oraz diagnostyka
Obsługa błędów w aplikacji ASP.NET MVC
Logowanie wyjątków z wykorzystaniem biblioteki Elmah
Logowanie działania aplikacji z wykorzystaniem biblioteki nLog
Analiza działania aplikacji z wykorzystaniem Glimpse
Optymalizowanie działania aplikacji
Zastosowanie catche w ASP.NET MVC
Łączenie i minimalizacja plików css oraz js
Łączenie małych obrazków
ASP.NET MVC oraz PDFy
Sposoby generowania PDFów w aplikacji ASP.NET MVC
Generowanie PDFa na podstawie widoku z wykorzystaniem biblioteki Penchin
Wysyłka wiadomości emal
Generowanie treści z wykorzystaniem Postal
Hangfire – wysyłka z wykorzystaniem kolejek
Web API
Tworzenie API dla klientów portalu (np.. Aplikacje mobilne)
Testy jednostkowane aplikacji ASP.NET MVC
Testy akcji kontrolera
Testy rountingu

Testy jednostkowe w .NET

Czas trwania – 2 dni

Istnieje możliwość rozwinięcia kursu o dodatkowe ciekawe przykłady. W takim wariancie kurs trwa – 3 dni.

Informacje o warsztacie
Warsztaty Testy jednostkowe w .NET  to propozycja  dwóch lub trzech dni intensywnych, zarazem praktycznych ćwiczeń podpartych teorią. W trakcie szkolenia wyjaśnione są wszystkie aspekty wytwarzania oprogramowania w kontekście Test-Driven Development. Tematyka warsztatów skupia się wokół architektury kodu – jego jakości, użyteczności i sprawności oraz oczywiście testowalności. Warsztaty bazują na językach oprogramowania: C#, a także Visul Studio.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla programistów.

Testowanie aplikacji – teoria
Metodyki testowania
Rodzaje testów

Test Driven Development
Koncepcja
Red-Green-Refactoring
Błędy w implementacji

Testy jednostkowe
Narzędzia (xUnit)
Architektura
Podstawowe testy
Atrapy (Moq)
Zagadnienia zaawansowane

Asynchroniczne i współbieżne programowanie w języku C#

Czas trwania – 2 dni 

Informacje o szkoleniu
Kurs powstał z myślą o programistach .NET  pracujących na co dzień z aplikacjami wielowątkowymi. Szkolenie Programowanie w języku C#- (Aplikacje wielowątkowe) jest dedykowane programistom, którzy zajmują się wytwarzaniem aplikacji z wykorzystaniem platformy .NET Framework. W trakcie kursu uczestnik dowie się jakie są obecne możliwości oraz techniki programowania równoległego i asynchronicznego na Platformie. NET Framework.

Zagadnienia
Wprowadzenie
Trochę teorii
Jaka jest różnica pomiędzy programowaniem asynchronicznym, a współbieżnym?
Programowanie asynchroniczne
Model programowania Asynchronicznego
Programowanie z ASYNC i AWAIT
Aplikacje okienkowe, webowe
Programowanie współbieżne
Wątki i Taski
Dataflow
Parallel
PLINQ
Kolekcje bezpieczne wielowątkowo
Debugowanie aplikacji
Threads
Tasks
Parallel Stacks
Parallel Watch

Programowanie w WPF oraz Prism

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
Programowanie w WPF oraz Prism jest dedykowane programistom chcącym rozwijać aplikację używając najnowszej wersji WPF i wzorca MVVM. Celem kursu jest zdobycie wiedzy na temat wszystkich dostępnych narzędzi i praktycznego zastosowania ich w aplikacji okienkowej.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem ?
Mile widziana wiedza z zakresu: Visual Studio i C#, w tym wzorców projektowych.

Zagadnienia
.NET
Nowości w Visual Studio 2015
Technologie w obrębie .NET

WPF
Język XAML
Code Behind
MVVM

Interfejs
Struktura projektów WPF, Dependency Properties
Databinding
Resources
Commands
Events
Styles
(Behaviors)
Attached Property

Kontrolki
Podstawowe kontrolki
Dodatki – przegląd kontrolek, Extended.Wpf.Toolkit, Telerik, Infragistics
Własne kontrolki User Controls, Custom Controls
Templates

Dane
Data access
LINQ
Entity Framework
Walidacja

Zawansowane
Operacje asynchroniczne, pobieranie danych bez zamrażania interfejsu
Kontener Unity, PRISM

Przykładowa Aplikacja
Prawidłowa struktura projektu
Implementacja prostej aplikacji

Wzorce projektowe w .NET

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Na szkoleniu uczestnik uczy się jak projektować zaawansowane struktury programistyczne i projektowe przy użyciu języka C#. Kursant zostaje zaznajomiony z zasobami MSDN, a także z narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania w tym: Microsoft Visual Studio, ReSharper. Zaprezentowane przez nas szkolenie zawiera w sobie zarówno teorię jak i ćwiczenia.

Zagadnienia
Podstawy
Historia  i podział wzorców projektowych,
Framework Microsoft .NET, a zagadnienia wzorców projektowych,
Wzorce Strukturalne –  Structural Design Patterns
Adapter
Flyweight
Decorator
Private Class Data
Proxy
Bridge
Facade
Composite
Wzorce Kreacyjne- Creational Design Patterns
Singleton
Abstract Factory
Builder
Object Pool
Factory Method
Prototype
Wzorce Bahawioralne, Czynnościowe-  Behavioral Design Patterns
Chain of responsibility
Command
Interpreter
Mediator
Iterator
Memento
Null Object

Warsztaty CCNA

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu
Na warsztatach Cisco CCNA omawiane są poszczególne tematy od podstaw teoretycznych do praktycznej implementacji urządzeń Cisco. Same zagadnienia są uniwersalne, a poznaną wiedzę będzie można zastosować również w pracy z urządzeniami innych producentów.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla administratorów i inżynierów sieci,
dla pracowników wsparcia technicznego,
dla administratorów systemów.

Zagadnienia
Podstawy działania sieci komputerowych
Model sieciowy ISO/OSI
System operacyjny Cisco IOS
Wprowadzenie do sieci LAN
Opis warstwy łącza modelu TCP/IP
Praca na przełączniku
Wprowadzenie do warstwy internetu modelu TCP/IP , adresacji IPv4, podsieci
Opis warstwy transportowej i aplikacyjnej modelu TCP/IP
Poznanie funkcji routingu
Podstawowa konfiguracja routera Cisco
Opis procesu dostarczania pakietów
Diagnozowanie i rozwiązywanie podstawowych problemów w sieciach
Wprowadzenie do IPv6
Routing statyczny
VLAN-y i łącza trunk
Routing pomiędzy VLAN-ami
Wprowadzenie do protokołu routingu dynamicznego typu OSPF v2 i OSPF v3
Budowanie redundantnych przełączanych topologii
Poprawa redundancji sieci przełączanych za pomocą rozwiązania typu EtherChannel i warstwie 3
Technologie sieci WAN
Listy dostępu ACL
DHCP i NAT na routerach Cisco
Wprowadzenie do jakości usług QoS
Sieci bezprzewodowe oraz wykorzystanie kontrolerów sieci bezprzewodowych LAN (WLC)
Wprowadzenie do ewolucji sieci inteligentnych, do koncepcji programowalności sieci, SDN oraz opis inteligentnych rozwiązań do zarządzania siecią, takich jak Cisco DNA Center, SD-Access i SD-WAN
Konfiguracja podstawowych narzędzi do monitorowania systemu IOS
Zarządzanie urządzeniami Cisco
Wprowadzenie do zagrożeń bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa
Zabezpieczanie dostępu administracyjnego do urządzeń i Device Hardening

UML – analiza i modelowanie systemów informatycznych

Czas trwania –3 dni lub 6 dni (24h)

Informację o szkoleniu
W trakcie szkolenia kursant nabędzie umiejętności modelowania elementów i całości systemu z użyciem notacji UML. Uczestnik wykształci umiejętność samodzielnego określania miejsca i zakresu zastosowań notacji UML w projekcie informatycznym. Nabędzie zdolność umiejętności analizy systemu i rozwiązań ze względu na różne perspektywy realizacji systemu.

Proporcje wykład/warsztat: 60%/40%

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla analityków systemowych i kierowników zespołów programistów,
dla osób pełniących rolę architektów systemowych,
dla osób odpowiedzialnych za dokumentowanie i zbieranie wymagań,
dla osób zainteresowanych certyfikowaniem swoich umiejętności związanych z UML.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Mile widziana będzie umiejętność analitycznego myślenia, a  także pracy w systemie operacyjnym Microsoft Windows na poziomie średnio-zaawansowanego użytkownika. Przydatna będzie znajomość podstaw technologii obiektowej.  Wcześniejszy udział w dowolnym projekcie informatycznym może okazać się bardzo pomocnym doświadczeniem.

Zalety szkolenia:
Zajęcia prezentują pełne spektrum zagadnień poruszanych w ramach notacji UML.
Szkolenie wstępnie przygotowuje do egzaminu UML Foundation.
W ramach zajęć, prezentowane są techniki i strategie realizacji ze szczególnym uwzględnieniem efektywności ich stosowania.

Zagadnienia
Wprowadzenie do UML2.5
Przypomnienie pojęć dotyczących analizy obiektowej
Główne elementy UML
Perspektywy rozwiązania informatycznego
Proces wytwórczy a notacja UML
Modelowanie procesów biznesowych w UML2.5
Pojęcie procesu biznesowego
Diagramy aktywności
Przypadki użycia Mapowanie i dokumentacja modelu biznesowego
Model i analiza wymagań
Zbieranie i dokumentowanie wymagań – wstęp
Modelowanie i weryfikacja wymagań
Modelowanie domeny
Pojęcie domeny rozwiązania
Diagram sekwencji
Diagram komunikacji
Wykładnie SOLID
Elementy SOLID
SOLID w praktyce
Analiza domeny
Klasy analityczne i karty CRC
Diagram maszyny stanu
Diagram zależności czasowych
Architektura rozwiązania – modelowanie, weryfikacja, analiza
Diagram komponentów
Diagram wdrożenia
Wzorce projektowe
Diagram przeglądu interakcji
Metamodel i zagadnienia zaawansowane
Rola i pojęcie metamodelu
MDA i MOF OCL i jego zakres zastosowań
Praktyczne zastosowania profili UML
Budowa standardu UML
Przegląd narzędzi umożliwiających modelowanie
Narzędzia komercyjne
Narzędzia na licencjach wolnych

Administracja systemem Linux – Poziom Podstawowy

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie wprowadza w tajniki administracji systemem Linux. Zostaje przybliżona budowa systemu Linux, a także praca w linii poleceń. Uczestnicy uczą się zarządzania zasobami, uprawnieniami, procesami i użytkownikami systemu.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem systemem Linux.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca systemów operacyjnych, pracy w linii poleceń i elementarnych zagadnień sieci TCP/IP

Zagadnienia
Wprowadzenie do systemu Linux
Obsługa CLI, Pomoc systemowa, edytory tekstu
Działanie na plikach i wyszukiwanie
Wyszukiwanie przy pomocy GREP i REGEXP
Filtry tekstu: wc, head, tail, cut, sort. SED i AWK
Uprawnienia w systemie Linux, ACL
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Zarządzanie oprogramowaniem w systemie, menedżery pakietów
Zarządzanie dyskami.
Archiwizacja i synchronizacja katalogów.

Administracja systemem Linux – Poziom Zaawansowany

Czas trwania – 4 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie jest rozwinięciem poziomu podstawowego w dziedzinie administracji systemem Linux.
Uczestnicy nabywają umiejętności zarządzania usługami sieciowymi. Uczą się jak przygotować magazyn danych w różnych konfiguracjach, a także
jak implementować bezpieczeństwo systemu konfigurując zaporę sieciową i SELinux. Kursanci zostają wprowadzeni do podstaw wirtualizacji i konteneryzacji usług.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla osób chcących poszerzyć tematykę zarządzania systemem, bezpieczeństwem i usługami sieciowymi Linux

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest średniozaawansowana wiedza dotycząca systemów operacyjnych, pracy w linii poleceń i bezpieczeństwa Linux

Zagadnienia
Zarządzanie i analiza logów systemowych.
Harmonogram zadań CRON i AT
SystemD – zarządzanie usługami i startem systemu
Konfiguracja sieci, diagnostyka, NIC Teaming przy pomocy Network Manager
Konfiguracja FirewallD
Konfiguracja SELinux
Zdalne udziały sieciowe NFS, SMB
Zaawansowane zarządzanie dyskami LVM, SW RAID, VDO, Stratis
Wprowadzenie do CGroups
Wprowadzenie do zarządzania kontenerami docker/podman

Wprowadzenie do systemu Linux

Czas trwania – 3 dni

Wprowadzenie

 • Krótki opis historii systemu.
 • Licencjonowanie (Open Source, licencja GPL).
 • Rodzaje dystrybucji, mini dystrybucje, dystrybucje komercyjne.
 • Zastosowania.
 • Poszukiwanie pomocy.

Praca w linii poleceń

 • Dostępne powłoki systemowe.
 • Powłoka bash.
 • Przypomnienie podstawowych komend.

Definiowanie środowiska pracy

 • Zmienne środowiskowe.
 • Definiowanie struktury katalogów dla nowych użytkowników.
 • Definiowanie ścieżek wyszukiwania poleceń.
 • Pliki konfiguracyjne powłoki.
 • Polecenia wbudowane (bulitins).

Strumienie, potoki i przekierowania

 • Omówienie strumieni, potoków i przekierowań.
 • Polecenia tee i xargs.

Podstawowe zarządzanie plikami i katalogami

 • Filesystem Hierarchy Standard (FHS).
 • Tworzenie, kopiowanie, przesuwanie, kasowanie plików i katalogów.
 • Użycie znaków specjalnych.
 • Wyszukiwanie plików według różnych kryteriów.
 • Listowanie, sprawdzanie wielkości.
 • Archiwizacja i kompresja plików.
 • Narzędzia do przeszukiwania systemu plików.

Linki twarde i symboliczne

 • Omówienie linków i ich zastosowań.
 • Tworzenie linków.
 • Kopiowanie plików a użycie linków.

Uprawnienia do plików i katalogów

 • Przypomnienie informacji o prawach i właścicielach plików i katalogów.
 • Modyfikacja własności i uprawnień do plików.
 • Uprawnienia specjalne.
 • Definiowanie uprawnień dla nowych plików i katalogów.

Zarządzanie użytkownikami i grupami

 • Dodawanie, modyfikowanie, usuwanie użytkowników i grup.

Edycja plików tekstowych przy użyciu programu vi

 • Omówienie programu „vi”.
 • Komendy do nawigacji i edycji.

Przetwarzanie tekstu

 • Omówienie standardowych narzędzi służących do przetwarzania tekstu.
 • Przetwarzanie plików i strumieni tekstowych przy użyciu omówionych narzędzi.

Procesy

 • Czym jest proces?
 • Uruchamianie procesów w tle i na pierwszym planie.
 • Kontynuacja pracy procesu po wylogowaniu użytkownika.
 • Monitorowanie procesów.
 • Przesyłanie sygnałów do procesów.
 • Czym jest priorytet wykonania procesu?
 • Zarządzanie priorytetami.

Zarządzanie pakietami oprogramowania przy pomocy rpm i yum

 • Instalacja, aktualizacja i odinstalowanie.
 • Wyszukiwanie pakietów spełniających określone kryteria.
 • Wyświetlanie informacji o danym pakiecie.

Instalacja programów ze źródeł

 • Przygotowanie kompilacji.
 • Kompilacja programów.
 • Automatyzacja procesu kompilacji.
 • Instalacja.

Jądro systemu (Kernel)

 • Wersje jądra.
 • Modyfikacja parametrów jądra.
 • Instalacja / Aktualizacja jądra
 • Moduły jądra.

Poziomy pracy systemu, restart i zamykanie systemu

 • Omówienie poziomów pracy systemu Linux.
 • Ustawianie domyślnego poziomu pracy systemu.
 • Przełączanie pomiędzy poziomami.
 • Restart/zamykanie systemu oraz poprawne zamykanie procesów.
 • Wysyłanie komunikatów do użytkowników.
 • Skrypty startowe i ich priorytety.
 • Zmiana poziomu pracy systemu z poziomu bootloader’a.
 • Proces naprawy systemu.
 • Sprawdzanie błędów na dyskach podczas uruchamiania systemu.

Ustawienia narodowe

 • Definiowanie ustawień narodowych.
 • Strefa czasowa.
 • Strona kodowa.

Partycje i system plików

 • Zasady podziału dysku na partycje.
 • Narzędzia do partycjonowania dysku.
 • Rodzaje systemów plików.
 • Tworzenie systemu plików i przestrzeni wymiany.
 • Manualne montowanie systemów plików.
 • Automatyczne montowanie systemów plików.
 • Naprawa systemu plików.

Obsługa urządzeń

 • Wprowadzenie do obsługi urządzeń w systemie Linux.
 • Włączanie i wyłączanie urządzeń.
 • Narzędzia do wyświetlania informacji o sprzęcie.
Linux Admin Zaawansowany, cz. I. – Szkolenie Autorskie

Czas trwania – 3 dni

Jądro systemu (Kernel)

 • Wersje jądra.
 • Kompilacja jądra.
 • Modyfikacja jądra.
 • Aktualizacja jądra.
 • Instalacja jądra.
 • Moduły jądra – kompilacja i zarządzanie.

Modyfikacja procesu uruchamiania systemu

 • Poziomy pracy systemu.
 • Konfiguracja startowa systemu.
 • Skrypty startowe i ich priorytety.
 • Zmiana poziomu pracy systemu z poziomu bootloadera.
 • Proces naprawy systemu.
 • Sprawdzanie błędów na dyskach podczas uruchamiania systemu.
 • Linia poleceń bootloadera.

System plików w Linux

 • Tworzenie partycji i systemu plików.
 • Mountowanie systemu plików.
 • Zarządzanie partycja wymiany.
 • Konfiguracja fstab, mtab.
 • Naprawa systemu plików.
 • Typy systemów plików.
 • Pliki specjalne (UDEV).

Konfiguracja RAID

 • Rodzaje RAID.
 • Konfiguracja RAID 0,1,5.
 • Zarządzanie RAID.

Logical Volume Manager.

 • Wprowadzenie LVM.
 • Konfiguracja i zarządzanie LVM.

Konfiguracja sieci

 • Zarządzanie interfejsami sieciowymi.
 • Konfiguracja sieci bezprzewodowej.
 • Modyfikacja routingu.
 • Monitorowanie ruchu TCP/IP.
 • Serwer OpenVPN.

Instalacja programów ze źródeł

 • Przygotowanie kompilacji.
 • Kompilacja programów.
 • Automatyzacja procesu kompilacji.
 • Instalacja.

Kopia zapasowa

 • Zasady wykonywania kopi zapasowej.
 • Media do przechowywania backupu.
 • Metody wykonywania backupu.
 • Odzyskiwanie danych.

Serwer DNS – konfiguracja

 • Objaśnienie roli serwera DNS.
 • Proces rozwiązywania nazw.
 • Instalacja i konfiguracja BIND 9.x.
 • Konfigurowanie plików stref (zone).
 • Rodzaje rekordów DNS.
 • Zabezpieczanie DNS – praca w środowisku izolowanym (chroot).
 • Zabezpieczenie ruchu pomiędzy serwerami DNS.
Linux Admin Zaawansowany, cz. II. – Szkolenie Autorskie

Czas trwania – 3 dni

Serwer WWW

 • Wprowadzenie do serwera WWW
 • Instalacja serwera WWW
 • Konfiguracja serwera
 • Moduły serwera WWW
 • Konfiguracja autentykacji
 • Konfiguracja PHP
 • Serwery wirtualne
 • Certyfikaty SSL (HTTPS)

Serwer PROXY

 • Przeznaczenie serwera proxy
 • Instalacja
 • Konfiguracja
 • Metody autentykacji użytkowników
 • Konfiguracja list ACL

Udostępnianie zasobów – serwer SAMBA i NFS

 • Wprowadzenie do serwera Samba, NFS
 • Instalacja
 • Konfiguracja
 • Udostępnianie zasobów
 • Uprawnienia do zasobów

Serwer DHCP

 • Wprowadzenie do serwera DHCP
 • Instalacja i konfiguracja
 • Tryby przydzielania adresów

Autentykacja PAM

 • Wprowadzenie do PAM
 • Instalacja i konfiguracja
 • Moduły systemu PAM

Klient LDAP

 • Wprowadzenie do LDAP
 • Uzycie klienta LDAP

Serwery Poczty

 • Wprowadzenie do serwerów poczty
 • Instalacja i konfiguracja
 • Zarządzanie serwerem pocztowym
 • Mechanizm lokalnego dostarczenia poczty (procmail)
 • Aliasy pocztowe
 • Serwer IMAP, POP3

Konfiguracja Routera

 • Wprowadzenie do routingu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Konfiguracja routingu(statyczny)
 • Konfiguracja firewalla

Serwer FTP

 • Wprowadzenie do serwera FTP
 • Instalacja i konfiguracja
 • Tryb pasywny i aktywny
 • Zabezpieczanie komunikacji FTP

Serwer SSH

 • Wprowadzenie do serwera SSH
 • Instalacja i konfiguracja
 • Zarządzanie kluczami
 • Bezpieczeństwo serwera SSH

Bezpieczeństwo systemu

 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemu
 • Skaner portów nmap
 • TCP Wrapper
 • System wykrywania ataków SNORT

Rozwiązywanie problemów

 • Problemy sprzętowe
 • Problemy startu systemu
 • Problemy pracy systemu
 • Problemy wydajności
 • Analiza logów
Wprowadzenie do VBA w MS Excel

Czas trwania – 3 dni (16h)

Podstawowe informacje o języku VBA jako języku skryptowym
Rejestrator makr i karta Developer
Tworzenie makr przy pomocy nagrywania:
Zasady nadawania nazw makrom
Dostępność i miejsce przechowywania makr
Skróty klawiszowe
Używanie odwołań względnych i odwołań bezwzględnych

Edycja zarejestrowanego makra
Edytor VBA
Uruchamianie edytora
Okno edytora i jego elementy składowe

Tworzenie bardziej złożonych procedur – wstęp do instrukcji warunkowych oraz pętli:
Pętle : for, for each, do while
Instrukcja warunkowa if

Tworzenie makr przy pomocy nagrywania
Edycja zarejestrowanego makra:
Edytor VBA
Debugowanie
Uruchomianie krokowe
Śledzenie wartości zmiennych
Moduły

Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych:
Przeglądarka obiektów oraz hierarchia obiektów w MS Exce
Metody i własności
Odwołania do komórek
Operacje na wpisach aktywnej komórki
Odwołania do zakresów komórek, kolumn i wierszy
Odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy

Funkcje i procedury definiowane przez użytkownika
Różnice pomiędzy procedurami, a funkcjami
Zasady widoczności funkcji i procedur
Typy danych
Tablice
Zmienne obiektowe

Konstrukcje programistyczne i ich zastosowanie
Pętle
Konstrukcja With … End With
konstruckja For Each … Next
Instrukcje warunkowe i operatory porównania
Polecenie Go To

Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Podstawowe formanty ich właściwości

Zdarzenia związane z arkuszem i skoroszytem

Programowanie VBA w MS Excel

Czas trwania – 2 dni (16h)

Zaawansowane wykorzystanie tablic w VBA
Tablice dynamiczne
Tablica typu Variant a tablica zawierająca dane typy Variant
Tablice wielowymiarowe
Własne typy danych
Zaawansowane funkcje i procedury definiowane przez użytkownika
Przekazywanie parametrów przez wartość i referencje (ByRef i byVal)
Procedury o zmiennej ilości parametrów
Procedury o nieznanej liczbie parametrów
Parametry opcjonalne i wartości domyślne
Obsługa plików w VBA
Otwieranie i zamykanie plików tekstowych
Czytanie i zapisywanie danych tekstowych i binarnych
Przetwarzanie rekordów w plikach CSV
Tablica i efektywne przetwarzanie danych w pliku tekstowym
Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Zdarzenia związane z formularzem i formantami
Dodawanie procedur obsługi zdarzeń
Modalne i niemodalne okna dialogowe
Wstęp do programowania obiektowego w VBA
Moduły klas – tworzenie klas
Tworzenie i niszczenie obiektów
Metody
Własności
Zdarzenia Initialize oraz Terminate
Obsługa błędów
Błędy składniowe, kompilacji, logiczne, wykonania
Ignorowanie błędów
Bezpieczne ignorowanie błędów
Sprawdzanie, czy wystąpił błąd
Śledzenie błędów

Bazy danych ORACLE – administracja

Czas trwania 5 dni

Informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy z bazami danych ORACLE

Szkolenie podstawowe – brak wymagań wstępnych

Zagadnienia
1. Wprowadzenie do Oracle 11g.
2. Oracle 11g architektura.
3. Instancja Oracle.
4. Architektura systemu Oracle 11g – pliki bazy danych.
5. Uruchamianie i zamykanie instancji bazy danych.
6. Sesja a transakcja.
7. Struktura bazy danych systemu Oracle.
8. Struktura bazy danych – przestrzenie tabel.
9. Mechanizm uruchamiania zadań.
10. Współbieżność w systemie Oracle.
11. Użytkownicy bazy danych w systemie Oracle.
12. Uprawnienia w bazie danych.
13. Konfiguracja sieci.
14. Narzędzia graficzne.
15. Automatic storage management – informacje ogólne.
16. Tworzenie bazy danych – dbca.
17. Backup&Recovery.
18. Zarządzanie strukturami danych.
19. Backup&Recovery z wykorzystaniem narzędzi systemu operacyjnego.
20. Odtwarzanie pełne bazy danych w trybie archivelog.
21. Odzyskiwanie utraconego pliku kontrolnego.
22. Oracle Recovery Manager jako narzędzie do backupu bazy danych.
23. Zastosowanie zarządcy mediów.
24. Archiwizacja narzędziami data pump oraz export/import.

Oracle SQL z elementami strojenia poleceń SQL dla analityków danych

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie przeznaczone jest dla programistów wykorzystujących Oracle SQL, którzy są zainteresowani zdobyciem wiedzy na temat wydajnościowych aspektów pracy bazy danych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili tworzyć polecenia SQL optymalne z punktu widzenia wydajności.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Uczestnik szkolenia powinien posiadać praktyczną znajomość Oracle SQL.
Mile widziane: znajomość PL/SQL oraz podstawowa wiedza o architekturze instancji i bazy danych Oracle

Zagadnienia
Wprowadzenie
Architektura bazy danych Oracle i wpływ jej poszczególnych komponentów na wydajność
Obiekty wspomagające dostęp do danych
Indeksy
b-drzewo
bitmapowe
funkcyjne
Tabele o organizacji indeksu
Tabele o organizacji klastra
Partycjonowanie
Zarządzanie obiektami wspomagającymi dostęp do danych
Przetwarzanie poleceń SQL
Fazy wykonania polecenia SQL
Wpływ programisty na sposób wykonywania polecenia SQL
Wpływ administratora na sposób wykonywania polecenia SQL
Optymalizatory
Działanie i rola optymalizatorów
Rodzaje optymalizatorów
Plan wykonania zapytania
Metody dostępu do danych
Sposoby łączenia tabel
Statystyki i ich wpływ na optymalizator
Zbieranie, kasowanie, przenoszenie statystyk
Histogramy
Narzędzia przeznaczone do wykrywania poleceń SQL silnie obciążających bazę i do optymalizacji języka SQL
Śledzenie zapytań SqlTrace
Tkprof
Explain Plan
Autotrace
Statspack
AWR

Jira na poziomie projektowym – Szkolenie Autorskie

Czas trwania – 2 dni
Istnieje opcja szkolenia jednodniowego.

Informacje o szkoleniu
Szkolenie dedykowane jest dla osób, które pełnią lub będą pełnić rolę administratorów JIRA w organizacji na poziomie projektowym i posiadają już podstawową wiedzę w zakresie użytkowania i administracji projektami w JIRA.

Środowisko
Środowisko: Uczestnik szkolenia powinien posiadać dostęp do środowiska JIRA lub dostęp zdalny zostanie mu przydzielony na czas szkolenia (wersja Jira Cloud lub Jira Serwer).

Zagadnienia
Rola i zastosowanie
Issue tracker (kontener na zgłoszenia)
Śledzenie postępu prac
Tworzenie oprogramowania (planowanie, implementacja)
Raportowanie
Typy projektów
Obsługa zgłoszeń i zadań
Klasyczne zarządzanie projektem
Zwinne zarządzanie projektem:
-Kanban
-Scrum
-inne
Zarządzanie użytkownikami
Uprawnienia administracyjne
Użytkownicy, grupy, role
Aplikacje i zarządzanie licencjami
Konfiguracja i administracja nowego projektu
Schematy i terminologia typów zgłoszeń
Konfiguracja atrybutów zgłoszenia i jego widoków
Konfiguracja Workflow
Notyfikacje, ekrany
Wykorzystanie wersji i komponentów
Aspekty bezpieczeństwa (przypisywanie użytkowników do ról, definiowanie uprawnień, poziomy uprawnień do zgłoszeń)
Budowa zaawansowaego workflow
Domyślny Workflow
Praca z edytorem
Statusy, resolutions oraz przejścia między stanami
Validators, Conditions oraz Post Functions
Przykład konfiguracji krok po kroku
Rozszerzenie funkcjonalności istniejącego Workflow
Obsługa zgłoszeń
Widoki
Rodzaje estymacji
Łączenie zgłoszeń (relacje)
Priorytety
Time tracking
Integracja email
Efektywna praca
Kanban (konfiguacja tablicy)
Scrum ( rejestr wymagań, scrum board, wykres wypalenia)\
Raporty
Dashboard projektu
Dodatki (Atlassian market)
Integracja z repozytorium kodu SVN
Integrity checker, helpers
Support tools
Inne popularne dodatki
Tips&Tricks
Masowe edycje,
Filtrowanie podstawowe i zaawansowane poprzez język Java Query Language
Skróty klawiszowe
Import danych do Jira
Informacje o okienku maintenance
Sesja pytań i odpowiedzi

MS Excel – Poziom Podstawowy

Czas trwania – 2 dni

Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
• Zapoznanie z interfejsem programu MS Excel
• Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
• Metody poruszania się po arkuszu
• Wprowadzanie oraz edycja danych
• Polecenia Cofnij/Ponów
• Wstawianie, usuwanie oraz kopiowanie arkuszy
• Wstawianie, usuwanie wierszy oraz kolumn
• Ukrywanie danych
• Korzystanie z pomocy
• Dostosowywanie wyglądu programu do własnych potrzeb
• Opcje wydruku skoroszytu
• Skalowanie, drukowanie wybranego zakresu

Formatowanie
• Formatowanie czcionki
• Formatowanie liczb, poprawa czytelności
• Stosowanie obramowania/cieniowania, grafiki w tle
• Kopiowanie formatowania
• Style – zastosowanie

Formuły i funkcje
• Podstawowe wiadomości na temat formuł
• Rodzaje odwołań
• Tworzenie oraz modyfikacja prostych formuł
• Kopiowanie formuł
• Inspekcja formuł (śledzenie poprzedników oraz zależności)
• Podstawowe funkcje (Suma, Średnia, Min, Max)
• Kopiowanie wartości

Bazy danych
• Pojęcie bazy danych w programie Excel
• Wyszukiwanie informacji (polecenia Znajdź oraz Zamień)
• Sortowanie
• Autofiltr

Wykresy
• Rodzaje wykresów
• Podstawowe modyfikacje wykresów
• Przenoszenie, kopiowanie, usuwanie wykresów
• Drukowanie wykresów

MS Excel Średniozaawansowany

Czas trwania – 2 dni

Formatowanie:
• Formatowanie warunkowe
• Korzystanie z szablonów – tworzenie oraz modyfikacja
• Różne metody kopiowania formatowania

Nadzór nad poprawnością:
• Sposoby unikania błędów
• Poprawność danych
• Okno czujki
• Inspekcja formuł
• Ochrona arkusza
• Ochrona skoroszytu
• Wstawianie i modyfikacja komentarzy

Formuły i funkcje:
• Rodzaje odwołań
• Nazwa obszaru, jako alternatywa odwołania bezwzględnego
• Funkcje:
– Daty i czasu
– Matematyczne
– Logiczne
– Wyszukiwania i adresu
– Tekstowe
– Statystyczne

Narzędzia bazy danych:
• Baza danych w programie EXCEL
• Sortowanie według kolejności listy niestandardowej
• Usuwanie duplikatów
• Tekst jako kolumny
• Filtr zaawansowany
• Podstawy tabel przestawnych

Wykresy
• Praca na seriach danych
• Wykresy trójwymiarowe

MS Excel Poziom Zaawansowany

Czas trwania – 2 dni

Formatowanie:
• Modyfikacja formatów liczbowych
• Tworzenie własnych formatów
• Formatowanie warunkowe z wykorzystaniem własnych formuł

Nadzór nad poprawnością:
• Sprawdzanie poprawności za pomocą formuł
• Śledzenie zmian

Zaawansowane formuły i funkcje:
• Rodzaje odwołań
• Tworzenie obszarów nazwanych
• Obszary dynamiczne
• Odwołania cykliczne
• Funkcje:
– Daty i czasu
– Wyszukiwania i odwołania
– Matematyczne
– Logiczne
– Tekstowe
– Statystyczne
– Informacyjne

Zaawansowane narzędzia bazy danych:
• Baza danych w programie EXCEL
• Filtrowanie zaawansowane
• Konsolidacja danych
• Tabela dwóch zmiennych
• Tabele przestawne
– Wstawianie oraz modyfikacja pól
– Tworzenie własnych pól obliczeniowych
– Tabela na podstawie wielu zakresów konsolidacji
• Usuwanie duplikatów
• Tekst jako kolumny

Zaawansowane narzędzia programu EXCEL:
• Szukaj wyniku
• Dodatek Solver
• Ochrona arkusza
– Ukrywanie formuł
– Oddzielne hasła dla wybranych zakresów
• Makropolecenia
• Wymiana danych z innymi aplikacjami (import/eksport)
• Przyciski sterujące, formanty formularza