Zarządzanie

Przywództwo, delegowanie zadań i egzekwowanie ich realizacji

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności budowania autorytetu i podniesienia skuteczności działania menadżera. W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu wykorzystania swojego potencjału przywódcy w pracy zespołem. Kursant zostanie zaznajomiony ze skutecznymi modelami motywowania zespołu. Pozna metody coachingowe w procesie delegowania oraz egzekwowania zadań. Ponadto udoskonali znane techniki wpływu, motywowania, zarządzania zespołem i zrozumie istotę motywacji.

Umiejętności po szkoleniu
Nabycie umiejętności poprawnej i skuteczności komunikacji z pracownikami,
Uzyskanie zdolności planowania i delegowania zadań podległego zespołu,
Wypracowanie wskazówek dla menadżera,
Zdobycie umiejętności motywowania pracowników do realizacji celów biznesowych w organizacji.

Zagadnienia
Wprowadzenie,
Budowanie wizji roli menadżera:
Moja wizja roli menadżera,
Budowanie kompetencji menadżera,
Od specjalisty do lidera czyli budowanie postawy lidera:
Różnice między zarządzaniem, a przywództwem i ich wpływ na realizację celów,
Przywództwo w zespole – rola, zadania i odpowiedzialność lidera,
Autoanaliza mocnych i słabych stron jako przywódcy,
Komunikacja w procesie realizacji zadań:
Skuteczna komunikacja – wyznaczniki werbalne i niewerbalne,
Komunikacja w procesie realizacji zadań w zespołach zadaniowych,
Komunikacja w zespole z uwzględnieniem typologii wg. C.G Junga,
Systemy poznawcze i ich wpływ na komunikowanie się członków zespołu,
Błędy popełniane w komunikacji z innymi w codziennych czynnościach zawodowych,
Standardy prowadzenia rozmów i trudne komunikaty, we współpracy z innymi zespołami,
Pozytywna Komunikacja jako narzędzie do poszukiwań rozwiązań w sytuacjach problemowych,
Zadania Menadżera:
Organizowanie i przydzielanie pracy,
Delegowanie zadań,
Wdrażanie systemów ocen pracowniczych,
Motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju,
Kontrolowanie postępów w pracy,
Reprezentowanie firmy na zewnątrz,
Przewodzenie zespołowi,
Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych,
Informowanie o działaniach w firmie,
Motywowanie i inspirowanie członków zespołu:
Doskonalenie umiejętności motywowania podwładnych,
Motywowanie od i do, czyli co działa na poszczególne osoby,
Diagnoza własnej motywacji do pracy i jej uwarunkowań,
Sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu,
Umiejętność rozmowy jako elementu motywującego,
Warunki podnoszenia skuteczności motywowania:
Cele przedsiębiorstwa, a wymagania stawiane pracownikom,
Cechy zadania, a motywacja w pracy,
Oczekiwania pracowników i źródła motywacji,
Informacja zwrotna -niezbędne narzędzia w pracy menadżera:
Model ZEEP,
Model FUCO,
Model Pendletona,
Zakończenie szkolenia:
Podsumowanie oraz utrwalenie przekazanej wiedzy,
Wskazanie na korzyści z uczestnictwa w szkoleniu.

Warsztaty Zarządzania zespołem IT w trudnych czasach – Budowanie efektywnego zespołu IT- Szkolenie zdalne

Informacje o szkoleniu

Warsztaty Zarządzania zespołem IT odbywają się w formie zajęć interaktywnych i składają się z czterech modułów.
Na każdy moduł przewidziane jest 240 minut w formie warsztatów poprzedzonych krótką częścią teoretyczną + 60 minut w formie indywidualnych konsultacji z trenerem w czasie ustalonym z prowadzącym. Ze względu na ilość materiału, każda część szkolenia przeprowadzona jest w oddzielnym dniu, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Warsztaty przeprowadzane są w formie zdalnej, w małych grupach do 6 osób.

Czas trwania
1 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
2 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
3 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
4 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla liderów zespołów IT,
dla team Leaderów zespołów programistycznych,
dla kierowników projektów informatycznych,
dla osób przymierzających się do objęcia funkcji zarządzania zespołem informatycznym, lub projektem.

Korzyści ze szkolenia
• Uznanie komunikacji jako niezbędnego narzędzia do kształtowania relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak również do osiągania zamierzonych celów (w tym celów biznesowych);
• Poznanie, analiza i zrozumienie własnego stylu komunikacji;
• Poznanie i sprawdzenie w praktyce korzystania z różnych form i środków komunikacji oraz odpowiednie ich dobranie z uwzględnieniem stylu komunikowania się odbiorcy oraz okoliczności, w których komunikacja ma miejsce;
• Umiejętność wybrania i zastosowania odpowiednich technik i stylów komunikacji w codziennej pracy

Zagadnienia

Moduł I – 1 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Komunikacja interpersonalna
• Istota komunikacji (co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji, proces komunikacji, kanały komunikacji)
Menadżer – lider zespołu IT i partner biznesowy
• różnice między zarządzaniem, a przywództwem i ich wpływ na realizację celów
• przywództwo w zespole IT – rola, zadania i odpowiedzialność lidera
• autodiagnoza mocnych i słabych stron jako lidera
• charakterystyka stylów kierowania i ich wykorzystanie w praktyce
Budowanie i zarządzanie zespołem IT, czyli „zespół może więcej”
• rola menadżera – lidera w procesie rozwoju zespołu
• budowanie postaw partnera biznesowego
• charakterystyka skutecznego zespołu IT- strategie i metody efektywnej pracy zespołowej
• etapy zespołowego procesu grupowego
• zarządzanie potencjałem zespołu IT i zarządzanie talentami
Budowanie postawy odpowiedzialności i zaangażowania w zespole

Moduł II – 2 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Zasady komunikacji
• Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele
• Przekazywanie informacji – precyzja w konstruowaniu komunikatów
• Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
Budowanie pozytywnych relacji
• Nawiązane kontaktu
• Jak budować porozumienie z rozmówcą – trafne spostrzeganie i przyjmowanie komunikatów rozmówców
• Indywidualny styl komunikacji – autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych uczestników z wykorzystaniem testu „style komunikacji”.
• Jak mówić, aby inni nas rozumieli i chcieli słuchać
• Narzędzia komunikacyjne: zasady komunikacji werbalnej, techniki zadawania pytań, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji

Moduł III – 3 dzień -240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Błędy popełniane w komunikacji z innymi w codziennych czynnościach zawodowych
• Źródła problemów wynikających z rozbieżności w komunikacji
• Toksyny komunikacyjne
1. Krytyka
2. Postawa obronna
3. Ignorowanie
4. Pogarda
Standardy prowadzenia rozmów i trudne komunikaty we współpracy z innymi zespołami
• Pozytywna komunikacja, jako narzędzie do poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych

Moduł IV – 4 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania
• Dwuczynnikowa teoria Herzberga
• Hierarcha potrzeb Maslowa
• Teoria wzmocnienia i potrzeba osiągnięć
Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
Motywowanie i inspirowanie członków zespołu IT
• Umiejętność motywowania podwładnych
• Czynniki motywujące poszczególne osoby
• Diagnoza czynników wpływających na motywację do pracy
• Sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu IT
• Umiejętność rozmowy, jako główny element motywacyjny
Poszukiwanie metod motywowania pracowników, do wykorzystania w podległych zespołach

Zarządzanie Zmianą

Czas trwania – 16 godzin (2 dni szkoleniowe)

Informacje o szkoleniu
Zmiany są naturalnym procesem, który codziennie towarzyszy ludziom i organizacjom. Mówi się obecnie, że „najbardziej stałą rzeczą na świecie jest… ciągła zmiana”. Jednak zmiany budzą wiele obaw i wątpliwości zarówno wśród pracowników, jak i kadry menadżerskiej. Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jak dostosować się do zmiany oraz nabycie umiejętności aktywnego przetrwania tych trudnych, stresujących, a często kryzysowych sytuacji. Jak radzić sobie z procesem zmiany, ryzykiem i poczuciem niepewności aby ten proces przejść jak najbardziej konstruktywnie zarówno osobiście, jak i w zespole oraz firmie. Uczestnicy szkolenia zrozumieją celowość zmiany oraz będą wiedzieli jak zarządzać sobą i ludźmi w procesie wdrażania zmian na bazie poprawnej komunikacji i otwartej współpracy.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla kierowników projektów,
dla Liderów zespołów,
dla osób pracujących w zespołach projektowych będących ambasadorami zmian w organizacji.

Umiejętności po szkoleniu
Właściwie rozumienie specyfiki i ról procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
Zastosowanie w praktyce wypracowanych strategii i taktyk przygotowania zespołów do zmian,
Stosowanie metod i technik skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
Zmniejszenie oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianie gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
Nabycie umiejętności zarządzania zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

Zagadnienia
Inicjowanie zmian organizacyjnych
Zewnętrzne i wewnętrzne przesłanki zmian
Biznesowe determinanty zmian organizacyjnych
Planowanie zmian w organizacji
Strategia przeprowadzania zmian
Utrwalenie nowego porządku w organizacji
Analiza potencjalnych źródeł ryzyka dla realizacji procesu zmiany
Uczestnicy zmian w organizacji
Agenci zmian (odpowiedzialni za przeprowadzenie), sponsorzy, menadżerowie, specjaliści, konsumenci zewnętrzni
Wpływ grup formalnych i nieformalnych na zmiany
Zarządzanie procesem zmian w firmie
Model procesu zmian w firmie
Czynniki sukcesu zmiany
Analiza sprawności organizacji w procesie zmian
Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
Komunikacja w procesie zmian
Dobór kanałów i form komunikacji
Bariery w komunikacji
Manipulowanie informacją – efekt plotki
Zarządzanie reakcjami na zmianę
Reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
Przełamywanie oporów wobec zmian, motywowanie, satysfakcja.
Grupy wsparcia i grupy oporu
Analiza pola sił w procesie zmiany
Emocjonalne aspekty zmiany

Warsztaty Zarządzania Zmianą w zespołach IT – Zobaczyć całego słonia- Szkolenie zdalne

Informacje o szkoleniu
Warsztaty Zarządzania Zmianą w zespole IT odbywają się w formie zajęć interaktywnych i składają się z dwóch modułów.
Na każdy moduł przewidziane jest 240 minut w formie warsztatów poprzedzonych krótką częścią teoretyczną + 60 minut w formie indywidualnych konsultacji z trenerem w czasie ustalonym z prowadzącym. Ze względu na ilość materiału, każda część szkolenia przeprowadzona jest w oddzielnym dniu, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Warsztaty przeprowadzane są w formie zdalnej, w małych grupach do 6 osób.

Czas trwania
1 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
2 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.

Uczestnicy szkolenia zrozumieją celowość zmiany oraz będą wiedzieli jak zarządzać sobą i ludźmi w procesie wdrażania zmian na bazie poprawnej komunikacji i otwartej współpracy.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla liderów zespołów IT,
dla team leaderów zespołów programistycznych,
dla kierowników projektów informatycznych,
dla osób przymierzających się do objęcia funkcji zarządzania zespołem informatycznym lub projektem,
dla osób pracujących w zespołach projektowych będących ambasadorami zmian w organizacji.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Właściwie rozumienie specyfiki i ról procesów zachodzących podczas wprowadzania zmian w organizacji,
 • Zastosowanie w praktyce wypracowanych strategii i taktyk przygotowania zespołów do zmian,
 • Stosowanie metod i technik skutecznego komunikowania zmian w zespołach i całej organizacji,
 • Zmniejszenie oporu wobec zmian, zapobieganiem konfliktom oraz wzmacnianie gotowości i otwartości pracowników i zespołów wobec zmian,
 • Nabycie umiejętności zarządzania zmianą na poziomie indywidualnym, zespołowym oraz organizacyjnym.

Zagadnienia

Moduł I – 1 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Zarządzanie procesem zmian
Uczestnicy zmian w organizacji
Agenci zmian (odpowiedzialni za przeprowadzenie), sponsorzy, menadżerowie, specjaliści, konsumenci zewnętrzni
Wpływ grup formalnych i nieformalnych na zmiany
Zarządzanie procesem zmian w firmie
Model procesu zmian w firmie
Czynniki sukcesu zmiany
Analiza sprawności organizacji w procesie zmian
Uwarunkowania wdrożenia projektu zmiany
Komunikacja w procesie zmian
Dobór kanałów i form komunikacji
Bariery w komunikacji
Manipulowanie informacją – efekt plotki

Moduł II – 2 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Zarządzanie reakcjami na zmianę
Reakcje na zmiany i ich uwarunkowania
Przełamywanie oporów wobec zmian, motywowanie, satysfakcja.
Grupy wsparcia i grupy oporu
Analiza pola sił w procesie zmiany
Emocjonalne aspekty zmiany

Zarządzanie Komunikacją

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Efektywna komunikacja między ludźmi jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania i realizacji zadań przez dowolny zespół w każdej organizacji niezależnie od wielkości, branży, struktury etc.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla kierowników projektów,
dla Liderów zespołów,
dla osób pracujących w zespołach chcących poprawić efektywność wzajemnej komunikacji.

Umiejętności po szkoleniu:
Uznanie komunikacji jako niezbędnego narzędzia do kształtowania relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak również do osiągania zamierzonych celów (w tym celów biznesowych),
Poznanie, analiza i zrozumienie własnego stylu komunikacji,
Poznanie i sprawdzenie w praktyce korzystania z różnych form i środków komunikacji oraz odpowiednie ich dobranie z uwzględnieniem stylu komunikowania się odbiorcy oraz okoliczności, w których komunikacja ma miejsce,
Umiejętność wybrania i zastosowania odpowiednich technik i stylów komunikacji w codziennej pracy.

Zagadnienia
Komunikacja interpersonalna
Istota komunikacji (co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji, proces komunikacji, kanały komunikacji)
Zespół projektowy
Ustalanie składu zespołu – jaka jest twoja rola w zespole?
Charakterystyka ról pełnionych w zespole według Belbina
Cykl życia zespołu – tych faz nie możesz zaniedbać
Motywacja – główne teorie i ich praktyczne implikacje
Piramida potrzeb Maslowa
Czynniki higieny i czynniki motywuj¡ e według Herzberga
Zarządzanie zespołem projektowym
Jak nie drażnić ludzi
Rola menedżera/kierownika w motywowaniu zespołu
Możliwe kryzysy i inne trudne sytuacje
Organizacja, prowadzenie i protokołowanie zebrań
Organizacja zebrania – pytania kontrolne
Rodzaje zebrań
Burza mózgów
Metody podejmowania
Agenda. Plan zebrania
Role przewodniczącego
Protokół, minutki, plan działania
Przygotowanie i wygłaszanie prezentacji
-Mity o prezentacjach
-Przygotowanie do prezentacji
-W trakcie prezentacji
Plan komunikacji w projekcie
Dokument inicjujący projekt
Raporty
Zarządzanie komunikacja w projekcie – zasady
Planowanie komunikacji
Komunikacja pomiędzy interesariuszami
Planowanie komunikacji – przykładowe formy planu komunikacji
Narzędzia wpływu społecznego
Zasada kontrastu
Reguła wzajemności
Reguła zaangażowania
Reguła społecznego dowodu słuszności
Reguła lubienia i sympatii
Reguła Autorytetu – Jak zbudować autorytet

Warsztaty Zarządzania Komunikacją w zespole IT

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Efektywna komunikacja między ludźmi w zespole IT ma bezpośrednie przełożenie na prawidłowe funkcjonowanie i realizację zadań w organizacji,
niezależnie od wielkości, branży, struktury etc.  Umiejętne wybranie i zastosowanie odpowiedniej techniki stanowi klucz do sukcesu! Na szkoleniu uczestnik zostanie zaznajomiony z tajemnicą właściwej komunikacji, która to przyczynni się do zwiększenia jego efektywności.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla kierowników projektów IT,
dla liderów zespołów IT,
dla osób pracujących w zespołach IT chcących poprawić efektywność wzajemnej komunikacji.

Umiejętności po szkoleniu:
Uznanie komunikacji jako niezbędnego narzędzia do kształtowania relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak również do osiągania zamierzonych celów (w tym celów biznesowych),
Poznanie, analiza i zrozumienie własnego stylu komunikacji,
Poznanie i sprawdzenie w praktyce korzystania z różnych form i środków komunikacji oraz odpowiednie ich dobranie z uwzględnieniem stylu komunikowania się odbiorcy oraz okoliczności, w których komunikacja ma miejsce,
Umiejętność wybrania i zastosowania odpowiednich technik i stylów komunikacji w codziennej pracy.

Zagadnienia
Komunikacja interpersonalna
Istota komunikacji (co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji, proces komunikacji, kanały komunikacji)
Zespół projektowy IT
Ustalanie składu zespołu IT – jaka jest twoja rola w zespole?
Charakterystyka ról pełnionych w zespole IT według Belbina
Cykl życia zespołu IT– tych faz nie możesz zaniedbać
Motywacja – główne teorie i ich praktyczne implikacje
Piramida potrzeb Maslowa
Czynniki higieny i czynniki motywuj¡ e według Herzberga
Zarządzanie zespołem projektowym IT
Jak nie drażnić ludzi
Rola menedżera/kierownika w motywowaniu zespołu IT
Możliwe kryzysy i inne trudne sytuacje
Organizacja, prowadzenie i protokołowanie zebrań
Organizacja zebrania – pytania kontrolne
Rodzaje zebrań
Burza mózgów
Metody podejmowania
Agenda. Plan zebrania
Role przewodniczącego
Protokół, minutki, plan działania
Przygotowanie i wygłaszanie prezentacji
-Mity o prezentacjach
-Przygotowanie do prezentacji
-W trakcie prezentacji
Plan komunikacji w projekcie
Dokument inicjujący projekt
Raporty
Zarządzanie komunikacja w projekcie – zasady
Planowanie komunikacji
Komunikacja pomiędzy interesariuszami
Planowanie komunikacji – przykładowe formy planu komunikacji
Narzędzia wpływu społecznego
Zasada kontrastu
Reguła wzajemności
Reguła zaangażowania
Reguła społecznego dowodu słuszności
Reguła lubienia i sympatii
Reguła Autorytetu – Jak zbudować autorytet

Almanach Menedżerski

Czas trwania – 2/3 dni

Cel Szkolenia
Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zarządzania sobą oraz zarządzania innymi

PROGRAM
1. Krok przed wszystkimi – poznaj siebie
Mechanizmy naszego funkcjonowania
2. Rola osobowości Samoświadomość
Pozytywne nastawienie
Poczucie własnej wartości
Wyznaczanie celów zawodowych i osobistych
Odkrywanie osobistych strategii życiowych
Moja osobista postawa a postawy innych
3. W centrum uwagi Jak skutecznie komunikować się z odbiorcami?
Pozytywna autoprezentacja
Techniki wywierania wpływu
Rola przekazu niewerbalnego
Jak radzić sobie z własnymi emocjami, tremą?
Techniki odpowiadania na pytania, rozwiewania wątpliwości uczestników
4. Leadership w prostych krokach Style kierowania
Funkcje zarządzania: planowanie (cele i zadania zespołu), organizowanie (budowanie wewnętrznej struktury zespołu), kierowanie (delegowanie, motywowanie), kontrolowanie
Przywództwo – predyspozycje przywódcy
Mechanizmy funkcjonowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
Motywowanie pozafinansowe
5. Motywowanie bez limitów Istota motywowania
Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu
Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy
Potrzeba uznania i akceptacji
Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom

Mistrz planowania i efektywnego wykorzystania czasu

Czas trwania – 2 dni

Cel Szkolenia
Kształcenie podejścia zadaniowego w kontaktach zawodowych poprzez prawidłowe określanie celów i zadań- ustalanie priorytetów
Identyfikacja trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy
Dostarczenie narzędzi i technik, służących do zwiększenia efektywności pracy
Wdrożenie skutecznych praktyk planowania zadań na dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.
Zwiększenie efektywności zarządzania sobą poprzez odpowiednie kontrolowanie i korygowanie planów

Program
1. Istota zarządzania czasem
Generacje zarządzania czasem
2. Indywidualna analiza czasu
Analiza sieci uwikłań czasowych
Określenie złodziei czasu
Błędy popełniane w zarządzaniu czasem
3. Określanie celów, priorytetyzacja zadań
Określenie własnych celów długo i krótkoterminowych
Określanie możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji
Zasady formułowania celów – smart
Zasady ustalania priorytetów pod kątem pilności i ważności
4. Planowanie i monitorowanie wykonania zadań
Efektywne planowanie zadań/projektów
System planowania czasu
Struktura podziału prac jako narzędzie planowania
Zasady i reguły planowania – reguła podstawowa (60/40), reguła Parkinsona, metoda Alpen, metoda trzos.
Szacowanie czasu trwania czynności
Stosowanie wykresu Gantta w planowaniu
Organizacja dnia – prowadzenie kalendarza
Zalety planowania
Zapamiętywanie informacji
Zarządzanie czasem a stres w pracy
Optymalizacja organizacji „pola pracy” biurowej
5. Podejmowanie decyzji
Zasada PARETO
Analiza ABC
Zasada Eisenhowera
6.Elementy wspierające skutecznie zarządzanie czasem
Delegowanie zadań
Komunikacja
Zarządzanie stresem

Sztuka wyznaczania celów

Czas trwania – 2 dni

Cel szkolenia
Poprawa własnej efektywności poprzez umiejętne wyznaczanie celów

Program 
1.Jak odnieść sukces, czyli sekret realizowania celów
Trzy kroki do osiągania celów, jak pokonywać przeszkody
Nie musisz osiągać sukcesów nieustannie
Automotywacja i motywowanie zespołu: czyli pieniądze to nie wszystko
Przyjazna atmosfera, czyli czy konflikt jest częścią życia zawodowego
2.Zdefiniowanie indywidualnych celów zawodowych i prywatnych
Wykorzystanie wiedzy o celach w efektywnym gospodarowaniu czasem
Formułowanie celu a realizacja. Co przeszkadza w wykonaniu planu?
3.Analiza własnej efektywności
Eliminowanie popełnianych błędów
Budowanie skutecznych planów działania na przyszłość

Efektywna obsługa klientów w sytuacjach trudnych i konfliktowych

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Obsługa klienta to sztuka współpracy pomiędzy klientem, a pracownikami realizującymi cele firm. Sztuka ta opiera się na zaufaniu, relacjach oraz narzędziach, które regulują jakość działań obu stron. Gwarantem stałej współpracy z klientem jest efektywna obsługa nie tylko gdy współpraca przebiega bez zarzutów ale również w tzw. sytuacjach trudnych i generujących konflikty. Uczestnicy zaprojektują narzędzia bez których nowoczesne firmy, chcące polepszyć jakość obsługi klienta nie będą mogły konkurować w tym obszarze z zaawansowanymi narzędziami konkurencji. Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej oraz psychologii wywierania wpływu, w kontekście obsługi klienta.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla pracowników działów zajmujących się obsługą klienta,
dla każdego, kto ma bezpośredni kontakt z klientem.

Umiejętności po szkoleniu
Zwiększenie efektywności komunikacyjnej przy obsłudze klientów,
Nabycie umiejętności identyfikacji potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi,
Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta,
Wypracowanie standardów zachowań obowiązujących w firmie,
Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania,
Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zagadnienia
Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta,
Jakość obsługi klienta, a pozycja Firmy na rynku,
Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów,
Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy,
Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem,
Nastawienie – fundament pozytywnych relacji,
Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?,
Elastyczność w kontaktach z klientami,
Drzewo umiejętności – graficzne przedstawienie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca,
Psychologia obsługi klienta,
Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta,
Typologia „trudnych klientów”,
„Osobowościowa geneza” trudnego klienta,
Style zachowań klientów,
Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń,
Sposoby postępowania z różnymi klientami,
Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem,
Trafne spostrzeganie i ocena innych,
Fazy kontaktu z klientem i niezbędne kompetencje w poszczególnych fazach,
-Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji),
-Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji),
-Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie),
-Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe),
-Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu),
Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie,
-Istota manipulacji i perswazji,
-Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację,
-Technika „dostrajania” i „prowadzenia”,
-Moc i magia słowa,
Trudne sytuacje w kontaktach z klientami,
-Diagnoza zarzutów klienta,
-Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy,
-Geneza sytuacji trudnych,
-Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych,
-Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta,
-Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami klientów,
-Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych,
-Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu.

Warsztaty Efektywnej obsługi klientów w sytuacjach trudnych i konfliktowych – Szkolenie zdalne

Informacje o szkoleniu
Warsztaty efektywnej obsługi klientów odbywają się w formie zajęć interaktywnych i składają się z trzech modułów.
Na każdy moduł przewidziane jest 240 minut w formie warsztatów poprzedzonych krótką częścią teoretyczną + 60 minut w formie indywidualnych konsultacji z trenerem w czasie ustalonym z prowadzącym. Ze względu na ilość materiału, każda część szkolenia przeprowadzona jest w oddzielnym dniu, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Obsługa klienta to sztuka współpracy pomiędzy klientem, a pracownikami realizującymi cele firm.
Sztuka ta opiera się na zaufaniu, relacjach oraz narzędziach, które regulują jakość działań obu stron.
Gwarantem stałej współpracy z klientem jest efektywna obsługa nie tylko gdy współpraca przebiega bez zarzutów ale również w tzw. sytuacjach trudnych i generujących konflikty. Uczestnicy zaprojektują również narzędzia bez których nowoczesne firmy, chcące polepszyć jakość obsługi klienta nie będą mogły konkurować w tym obszarze z zaawansowanymi narzędziami konkurencji.
Celem tego szkolenia jest zaprezentowanie najskuteczniejszej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej oraz psychologii wywierania wpływu, w kontekście obsługi klienta.

Czas trwania
1 moduł – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
2 moduł – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
3 moduł – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla pracowników działów IT zajmujących się obsługą klienta,
dla osób, które mają bezpośredni kontakt z Klientem.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu

 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej przy obsłudze klientów
 • Nabycie umiejętności identyfikacji potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 • Wypracowanie standardów zachowań obowiązujących w firmie
 • Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Zagadnienia

Moduł I – 1 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
Jakość obsługi klienta, a pozycja Firmy na rynku
Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
Sposoby odkrywania i zaspokajania potrzeb klientów Firmy
Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
Elastyczność w kontaktach z klientami
Drzewo umiejętności – graficzne przedstawienie zestawu umiejętności niezbędnych dla profesjonalnego handlowca
Psychologia obsługi klienta
Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
Typologia „trudnych klientów”
„Osobowościowa geneza” trudnego klienta
Style zachowań klientów
Procesy decyzyjne klientów – rola wartości, potrzeb i dążeń
Sposoby postępowania z różnymi klientami

Moduł II – 2 dzień  – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Podstawy prawidłowych relacji interpersonalnych w kontakcie z klientem
Trafne spostrzeganie i ocena innych
Fazy kontaktu z klientem i niezbędne kompetencje w poszczególnych fazach
– Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji)
– Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne
słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji)
– Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie)
– Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania
wpływu, negocjacje cenowe)
– Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu)

Moduł III – 3 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
Istota manipulacji i perswazji
Model przetwarzania informacji i elementy filtrujące informację
Technika „dostrajania” i „prowadzenia”
Moc i magia słowa
Trudne sytuacje w kontaktach z klientami
Diagnoza zarzutów klienta
Trudna sytuacja jako statystycznie nieuchronny element pracy
Geneza sytuacji trudnych
Rozróżnianie zarzutów rzeczywistych od pozornych
Uprzedzanie i rozwiązywanie obiekcji i zastrzeżeń klienta
Rozpoznawanie i radzenie sobie z manipulacjami klientów
Pomyślne rozwiązania sytuacji trudnych
Narzędzia asertywności i ograniczania skutków stresu

Lean Change Management – Adaptacyjne Zarzadzanie Zmianą

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 16 h – 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 18h – 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:30 sesja online,
11:30 – 12:30 przerwa,
12:30 – 15:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu:
ponieważ innowacje i zawirowania rynkowe nadal wzrastają, coraz więcej organizacji szuka sposobów dla szybszej zmiany, aby zachować konkurencyjność. Wiele z tych organizacji patrzy w kierunku zwinnego zarządzania (ang. Agile Management) aby to osiągnąć, jednak najczęściej wykorzystuje przestarzałe metody zarządzania zmianą, które nie są przystosowane do dynamicznych zmian.

Ten akredytowany program szkoleń (ICAgile ICP-CAT) ma na celu pokazanie, jak wykorzystać podejście Agile oraz Lean nie (tylko) do rozwijania produktów/usług ,a do facylitowania transformacji organizacyjnych. Lean Change Management™ to nowoczesny framework, który wykorzystuje idee Lean Startup, Agile, Lean oraz model Kottera, aby pomóc Ci adaptacyjnie zarządzać zmianą.

Agenci Zmiany to niezwykłe osoby z przedsiębiorczym sercem, wizjonerskim umysłem i odwagą niezbędną to podważenia status quo dla dobra całej organizacji.

Poznaj angażujące praktyki i lekkie narzędzia do planowania/ulepszania zmiany oraz naucz się przewodzić grupie agentów zmiany. Dzięki temu zmiana zakorzeni się i będzie propagowana przez współpracowników.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla Agile coachów, scrum masterów,
dla liderów, menedżerów działów i zespołów,
dla kadry zarządzającej organizacją,
dla przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Chcących rozwijać organizację w duchu innowacji, Agile i Lean.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami lub rozwoju produktów. Udział w inicjatywach zmian metod zarządzania lub wpływania na kulturę organizacyjną, które wpływają na pracę kilkuosobowego zespołu, bądź wielu zespołów jednocześnie.

Certyfikacja
W cenę szkolenia wliczone są oficjalne certyfikaty ICP-CAT (w ramach uczestnictwa i małego zadania po szkoleniu), wystawiane przez ICAgile w ramach ścieżki rozwojowej Enterprise Agile Coaching. Wprowadzony został również system odznak (ang. badge), które można zdobywać za podzielenie się sukcesami z wykorzystania podejścia. Szczegóły pod adresem https://leanchange.org/credentials/.

Zagadnienia:
Wprowadzenie – Ustalenie warunków brzegowych szkolenia
Poznajmy się lepiej. Proste ćwiczenia pozwalające na szybkie zintegrowanie się uczestników szkolenia.
Wstępna dyskusja i doprecyzowanie oczekiwań uczestników.
Wspólne wypracowanie celów warsztatu, opracowanie rejestru (ang. backlog) tematów szkolenia i ram efektywnego uczestnictwa.
Agent Zmiany
Zacznij od siebie. Znacząca zmiana zachodzi, gdy w pełni się zaangażujesz.
Zaprezentowanie koncepcji Servant Leadership, jako skutecznego sposobu budowania zaufania i adresowania potrzeb współpracowników.
Burza mózgów oraz historie innych organizacji jak wykorzystać to podejście do ochrony zmian procesowych i kulturowych w organizacji.
Lean Change Management: Adaptacyjne zarządzanie zmianą
Zwięzłe przedstawienie pryncypiów i koncepcji Lean Change Management.
Krótkie przedstawienie teorii zarządzania zmianą w ujęciu klasycznym wg. Kottera, wpływ otoczenia biznesowego na wprowadzanie zmian.
Zaadresowanie podejścia Agile – Omówienie wartości i zasad Agile oraz tego, jak zastosować to myślenie do zmiany zarządzania.
Ćwiczenie pozwalające na doświadczenie podejścia ewolucyjnego, bazującego na ciągłej informacji zwrotnej.
Ukierunkowanie – Cykl Lean Change Management
Przedstawienie składowych definiujących ten framework zarządzania: spostrzeżenia, opcje i korzyści, eksperymenty, zweryfikowana nauka, ciągła adaptacja.
Zaprezentowanie lekkich narzędzi (kanwy) dla zapewnienia transparencji informacji, angażowania ludzi i ciągłego facylitowania zmiany.
Omówienie doświadczeń uczestników względem różnić dla aktualnie wykorzystywanych koncepcji zarządzania zmianą.
Spostrzeżenia i ocena sytuacji
Przedstawienie i przedyskutowanie metod zbierania informacji oraz oceny sytuacji modelami ADKAR, OCAI, Schneider i Laloux.
Zaprezentowanie znaczenia technik podważających status quo na bazie Lean Coffee, Culture Hacking i Agile Retrospectives.
Omówienie i modyfikacja klasycznych frameworków Kotter – 8-Step Change Model, McKinsey – 7S Framework dla iteracyjnego zarządzania zmianą.
Opcje, klasyfikacja i selekcja
Krótkie przedyskutowanie czym się kierować przy wyborze opcji, jakie czynniki mają wpływ na wybór, koszt i czas potrzebny dla ich realizacji.
Zrozumienie Promienia Rażenia i wykorzystanie Strefy Wpływu, dla kształtowania planu zmian.
Ćwiczenie na rozumienie klasyfikacji opcji oraz praktyczne facylitowanie grupowego ich wyboru, względem przyszłych eksperymentów zmian.
Metoda definiowania eksperymentów angażujących ludzi
Dlaczego eksperymenty? – Dobre praktyki komunikacji, budowania ukierunkowania i dostarczania stanu zmiany dla sponsora i interesariuszy zmiany.
Tworzenie hipotez i weryfikowanie eksperymentów z wykorzystaniem lekkich narzędzi planistycznych (kanwy).
Ćwiczenie: Projektowanie i doskonalenie eksperymentów, metryk i jednostronicowego planu zmian zaprojektowany przez agentów zmiany.
Ludzie w zmianie
Omówienie metod strategicznego projektowania zmiany z inicjowaniem sieci agentów zmiany wewnątrz organizacji.
Przejście przez różnice obrazujące jak ludzie reagują na zmianę.
Zaadresowanie ludzkich potrzeb związanych ze złożonym procesem zmian.
Burza mózgów dla wyzwań organizacyjnych w procesie zmiany, metody pozwalające na ich przełamywanie bądź przekształcanie w szanse na przyszłość.
Twój własny framework zmiany – Wprowadzanie koncepcji w organizacji
Doświadczenia praktyczne z innych organizacji na bazie modelu Lean Change Management.
Omówienie wybranych scenariuszy uczestników szkolenia i wspólna burza mózgów na zaprojektowanie własnego frameworka zmiany.
Otwarta dyskusja na poruszone pytania, wyzwania i wątpliwości, a także kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia LCM w organizacji.
Podsumowanie szkolenia

Jakie korzyści daje szkolenie?
Szkolenie pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem. Zawiera wiedzę teoretyczną oraz praktyczne metody zaczerpnięte z idei zarządzani a zmianą, agile management, teorii złożoności, kognitywistyki, przedsiębiorczości oraz wielu innych obszarów.

W wyniku szkolenia uczestnicy reprezentujący poszczególne obszary organizacji będą: znali i rozumieli zagadnienia niezbędne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji, posiadali umiejętności niezbędne do zastosowania tych metod w praktyce, rozumieli jak i dlaczego nowe metody mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę.

W miarę możliwości, zagadnienia prezentowane podczas szkolenia wyjaśniane są poprzez grę/ćwiczenie pozwalające zastosować poznaną praktykę lub zasadę w realiach biznesowych. Ćwiczenie lub gra zazwyczaj kończy się wspólnym omówieniem i dyskusją na temat dopasowania przedstawionych praktyk do własnej sytuacji uczestników.

Management 3.0 Foundation – Praktyki zwinnego przywództwa

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 16h – 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 18h – 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:30 sesja online,
11:30 – 12:30 przerwa,
12:30 – 15:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu:
Management 3.0 to wyjątkowy program dedykowany ludziom otwartym na ulepszenie swojego podejścia do zarządzania. Uczestnicy programu to osoby, które dostrzegają, że w ich organizacji brakuje zaangażowania pracowników i współpracy zespołowej.
Są to jednak ludzie, którzy zamiast narzekać wolą szukać rozwiązań i zaangażować się w rozwiązanie problemu. Management 3.0 to innowacja, przywództwo i najwyższy poziom zarządzania. Management 3.0 opisuje na nowo definicję przywództwa, w której zarządzanie jest po prostu odpowiedzialnością grupową. Chodzi o współpracę, która ma na celu znalezienie najwydajniejszego sposobu osiągnięcia celów biznesowych dzięki zadowoleniu pracowników, z którego Management 3.0 czyni priorytet.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla Agile coachów, Scrum masterów,
dla liderów, menedżerów działów i zespołów,
dla kadry zarządzającej organizacją,
dla przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rozwoju produktów, usług i zarządzania projektami. Udział w rozwoju i zaangażowaniu zespołów do działania, a w szczególności w inicjatywach, w których współpracuje co najmniej kilkuosobowy zespół, bądź wiele zespołów jednocześnie.

Certyfikacja
W cenę szkolenia wliczone są oficjalne certyfikaty Management 3.0 ukończenia szkolenia (w języku angielskim), wystawiane przez Management 3.0 (organizację założoną przez Jurgena Appelo, twórcę programu szkoleń).

Zagadnienia:
Wprowadzenie do Management 3.0: zwinne przywództwo i myślenie złożone
(moduły Agile Leadership oraz Complexity Thinking)

Zwięzłe przedstawienie pryncypiów i koncepcji Management 3.0.
Krótkie przedstawienie teorii złożoności i myślenia złożonego, będących podstawą przywództwa i zarządzania w 21 wieku oraz szybkie przedyskutowanie praktycznego wykorzystania myślenia złożonego.
Gra symulacyjna pozwalająca zrozumieć i doświadczyć aspekty samoorganizacji w złożonym środowisku.

Rola lidera i menedżera w zwinnej firmie (moduły Align Constraints oraz Servant Leadership)
Przedstawienie i przedyskutowanie ról oraz odpowiedzialności liderów nowoczesnych organizacji.
Zaprezentowanie koncepcji Servant Leadership, jako skutecznego sposobu budowania zaufania i adresowania potrzeb współpracowników.
Burza mózgów oraz historie innych organizacji jak wykorzystać podejście Servant Leadership do ochrony zmian procesowych i kulturowych w organizacji.

Wewnętrzna motywacja (moduł Energize People)
Pokazanie znaczenia motywacji wewnętrznej dla utrzymania współpracowników aktywnymi, kreatywnymi i zmotywowanymi.
Przedstawienie i przedyskutowanie dziesięciu wewnętrznych motywatorów oraz metod pozwalających zrozumieć, co jest ważne dla ludzi w zespole.
Grę Moving Motivators dotyczącą identyfikacji własnych czynników motywacyjnych oraz analizę sytuacji wpływających na podnoszenie lub obniżanie się motywacji.

Upełnomocnienie (moduł Empower People)
Krótkie przedyskutowanie koncepcji upełnomocnienia, samoorganizacji i delegowania. Przedyskutowanie zaufania i jego typów, jako podstawy podejścia do upełnomocnienia.
Technika Delegation Board: proces wizualizacji delegowania uprawnień na różnych płaszczyznach obszarów decyzyjnych.
Gra Delegation Poker: praktyczne zastosowanie techniki Delegation Board do kilku przykładowych sytuacji biznesowych.

System definiowania celów strategicznych angażujący ludzi (moduł Metrics Ecosystem)
Ekosystem metryk: przedstawienie i przedyskutowanie 12 zasad tworzenia metryk.
OKRs (Objectives and Key Results): przedstawienie koncepcji oraz przykładów OKRs.
Ćwiczenie: projektowanie i doskonalenie OKRs na poziomie działu/departamentu wraz z poziomem zespołu wspierający cele wyższego rzędu.

Rozwój kompetencji i transparentne wynagrodzenia (moduły Competence Development, Merit Money oraz Salary Formuły)
Metody rozwoju indywidualnych osób jak i kolektywnie całego zespołu.
Macierz kompetencji zespołu, jako narzędzie analizy poziomu kompetencji i wykrywania silosów organizacyjnych.
Burza mózgów oraz historie innych organizacji jak budować kulturę ciągłego doskonalenia kompetencji.

Struktury organizacyjne w zwinnej organizacji (moduł Grow Structures)
Różnice w strukturach silosowych oraz macierzowych, korzyści, zalety oraz aspekt efektywności przy płaskich i hierarchicznych organizacjach.
Najważniejsze 3 aspekty budowania jednostek organizacyjnych przynoszących wartość oraz budowanie kultury informacji zwrotnej.
Gra Meddlers: dla mapowania i transformowania struktur zespołów w organizacji.

Wprowadzanie zasad i praktyk Management 3.0 w organizacji (moduł Change Management)
Przegląd nowoczesnych praktyk zarządzania zmianą, klasycznych wyzwań i ograniczeń.
Doświadczenia praktyczne z innych organizacji na bazie modelu Lean Change Management oraz Lean Change Canvas.
Ćwiczenie: zaprojektowanie uproszczonej Lean Change Canvas, bądź linii czasu dla zaimplementowania podejścia Management 3.0 we własnej organizacji.

Podsumowanie i retrospekcja szkolenia

 

Kanban Essentials

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu
Kanban Essentials to autorski program dedykowany ludziom stawiającym pierwsze kroki w ewolucyjnym (szczupłym) sposobie zarządzania (ang. Lean Management).
Bazuje na kompilacji wiedzy z akredytowanych szkoleń Lean Kanban University oraz praktycznego doświadczenia naszych ekspertów z pełnienia roli Lean Managera,
konsultanta Lean i Agile. Skierowany niemal do każdej branży. Uczestnicy programu to zarówno specjaliści pracujący w zespołach operacyjnych, jak również liderzy i menedżerowie, którzy chcą wprowadzić korzyści metody (frameworka) Kanban holistycznie w całej organizacji, niezależnie czy mówimy o dziale IT, sprzedaży, marketingu czy np. księgowości.
Kanban Essentials nie zawiera praktyk inżynieryjnych, dlatego jest polecany również osobom nietechnicznym. Właściwe zastosowanie metody Kanban pozwala zwizualizować cały proces wytwórczy usługi, bądź jakikolwiek proces działań biznesowych oraz mierzyć faktyczne czasy realizacji działań. Co istotne pozwala zidentyfikować wąskie gardła i opóźnienia, po to aby można je było wyeliminować, minimalizując dzięki temu marnotrawstwo i straty. Kanban wspiera budowanie nawyku ciągłego doskonalenia kompetencji zespołów, praktyk zarządzania jak i doskonalenia całego środowiska pracy.

Nie potrzebna Ci sucha teoria i nauka dotycząca dorzucania kolejnych zadań dla zespołu, który i tak jest już przeładowany pracą.
Chcesz posiąść praktyczną wiedzę, nauczyć się skutecznego podejścia do zwiększania efektywności realizowanych procesów,
które pozwala zaangażować ludzi, zmniejszy ilość rzeczy w trakcie i zwiększy ilość zakończonych z sukcesem? Mamy coś dla Ciebie!

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla specjalistów, członków zespołów operacyjnych,
dla początkujących, Scrum masterów i Product ownerów,
dla liderów/menedżerów, działów i zespołów,
dla Interesariuszy i osób zaangażowanych w proces wytwórczy,
dla przedstawicieli działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Dla chcących rozwijać organizację w duchu Lean i Agile.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rozwoju produktów, usług i zarządzania projektami.
Udział w rozwoju i zaangażowaniu zespołów do działania, a w szczególności w inicjatywach, w których współpracuje co najmniej kilkuosobowy zespół,
bądź wiele zespołów jednocześnie.

Zagadnienia:

Wprowadzenie do metody Kanban: zwinne zarządzanie i myślenie złożone
Zwięzłe przedstawienie fundamentów Lean i Agile, oraz jakie założenia i wartości reprezentują.
Krótkie porównanie tradycyjnego zarządzania do podejścia zwinnego, wraz z wyjaśnieniem (na podstawie diagramu Ralph D. Stacey) gdzie podejście zwinne najlepiej się wpisuje.
Krótkie przedstawienie teorii złożoności i myślenia złożonego, oraz szybkie przedyskutowanie praktycznego wykorzystania myślenia złożonego.
Gra symulacyjna pozwalająca zrozumieć i doświadczyć aspekty empirycznego procesu wytwórczego oraz jego doskonalenia.

Definicja i przegląd metody Kanban
Ogólne zaprezentowanie teorii Kanban, zasad i filarów.
Zwięzłe omówienie koncepcji przepływu, metryk, diagramów oraz wizualizacji tych informacji z wykorzystaniem radiatorów informacji.
Omówienie zasady poszanowania aktualnych ról i stanowisk.
Kadencja, możliwe wydarzenia w metodzie Kanban oraz ich czas trwania.
Co jest składową, a co jest częstym dodatkiem z ogólnej rodziny metod Lean i Agile.

Adresowanie czynnika ludzkiego
Różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem, na przykładzie cyklu Tuckmana.
Czym jest i jak działa samoorganizacja, wraz z wyjaśnieniem co jest niezbędne, aby mogła prawidłowo funkcjonować.
Charakterystyka interdyscyplinarnego zespołu, podział kompetencji i odpowiedzialność.
Rozkład prac i odpowiedzialności w przypadku wielu zespołów realizujących złożoną usługę, projekt czy inicjatywę wewnętrzną.

Radiatory informacji
Omówienie czym jest tablica Kanban i jak ją zbudować? Dobre i złe praktyki.
Przedstawienie efektywnych sposobów wizualizacji przepływu, limitów zadań w trakcie (ang. WIP Limits) oraz klasyfikacji zadań (ang. Class of Service).
Zwięzła analiza narzędzi i diagramów statystycznych wykorzystywanych w metodzie Kanban na bazie Control Chart i Cumulative Flow Diagram.
Ćwiczenie: projektowanie tablic Kanban na różnym poziomie organizacji, w zależności od etapów w procesie.

Wąskie gardło i marnotrawstwo
Przejście przez najczęstsze rodzaje marnotrawstwa w świecie Lean Management, odwzorowanie do sytuacji w organizacjach uczestników szkolenia.
Zrozumienie podejścia do budowania dyscypliny i nawyków ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem podejścia Kaizen.
Wykorzystanie koncepcji mapowania strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) celem zmierzenia efektywności procesu.
Burza mózgów dla wąskich gardeł w procesach, metody pozwalające na ich niwelowanie, bądź przekształcanie w szanse na przyszłość.

(Poza metodą Kanban) Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy
Częste formy definiowania zadań, wymagań i sposoby ich szacowania.
Metody szacowania wartości i rentowności realizacji.
Monitorowanie i wizualizacja postępu prac poprzez wykresy spalania/wypalania (ang. burndown/burnup).
Planowanie i budżetowanie a metody z rodziny Lean i Agile.
Założenia kontraktów zwinnych (ang. Agile Contracts), co może być zamrożone (ang. fixed), a co powinno być w szczególności elastyczne.
Omówienie narzędzi elektronicznych wspierających zarządzanie w podejściu Lean i Agile.

Kanban w działaniu
Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć pracy w metodzie Kanban, praktyczne i inspirujące zastosowanie nabytej wiedzy.
Otwarta dyskusja zgłoszonych pytań, wyzwań i wątpliwości oraz kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia metody Kanban w organizacji.

Podsumowanie szkolenia

Scrum Essentials – Zwinne zarzadzanie ze Scrum

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu:
Scrum Essentials to autorski program dedykowany ludziom stawiającym pierwsze kroki w zwinnym sposobie zarządzania (ang. Agile Management). Bazuje na kompilacji wiedzy z akredytowanych szkoleń Scrum.org oraz praktycznego doświadczenia naszych ekspertów z pełnienia roli Scrum Mastera, Product Ownera, a następnie Agile Coacha. Dedykowany niemal każdej branży. Uczestnicy programu to zarówno specjaliści pracujący w zespołach operacyjnych, jak również liderzy i menedżerowie, którzy chcą wprowadzić korzyści metody (frameworka) Scrum holistycznie w całej organizacji, niezależnie czy mówimy o dziale IT, sprzedaży, marketingu czy np. księgowości. Scrum Essentials nie zawiera praktyk inżynieryjnych, dlatego jest polecany również osobom nietechnicznym.
Scrum pozwala zwiększyć przewidywalność realizowanych prac oraz zwiększyć ich wartość biznesową m.in. poprzez przejrzystą priorytetyzację wymagań i szybką weryfikację założeń. Ponadto umożliwia jednoznaczne zorientowanie prac na dostarczanie wartości biznesowej (zdefiniowanej przez Właściciela Produktu), skrócenie ścieżki między pracą zespołu a zadowolonymi odbiorcami oraz przekazanie odpowiedzialności za efektywną pracę w ręce zespołu dzięki zasadom samoorganizacjiinterdyscyplinarności upełnomocnienia.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla specjalistów, członków zespołów operacyjnych,
dla początkujących Scrum Masterów i Product Ownerów,
dla liderów/menedżerów działów i zespołów,
dla interesariuszy i osób nietechnicznych z otoczenia zespołów Scrum,
dla przedstawicieli działów spoza IT ( sprzedaż, marketing).

Zagadnienia:

Wprowadzenie do Scrum: zwinne zarządzanie i myślenie złożone
Zwięzłe przedstawienie fundamentów Agile i Lean oraz jakie założenia i wartości reprezentują.
Krótkie porównanie tradycyjnego zarządzania do podejścia zwinnego wraz z wyjaśnieniem (na podstawie diagramu Ralph D. Stacey), gdzie podejście zwinne najlepiej się wpisuje.
Krótkie przedstawienie teorii złożoności i myślenia złożonego oraz szybkie przedyskutowanie praktycznego wykorzystania myślenia złożonego.
Gra symulacyjna pozwalająca zrozumieć i doświadczyć aspekty empirycznego procesu wytwórczego oraz jego doskonalenia.

Definicja i przegląd frameworka Scrum
Zwięzłe przedstawienie teorii Scrum, filarów i wartości.
Omówienie roli i odpowiedzialności w Scrum, jak mają się do stanowisk w organizacji.
Wydarzenia i procesy w Scrum, ich czas trwania, częstotliwość.
Artefakty Scrum i zadbanie o ich transparencję.
Co jest składową, a co jest częstym dodatkiem z ogólnej rodziny metod Agi i Lean.

Zespół i adresowanie czynnika ludzkiego
Różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem na przykładzie cyklu Tuckmana.
Czym jest i jak działa samoorganizacja wraz z wyjaśnieniem, co jest niezbędne aby mogła prawidłowo funkcjonować.
Charakterystyka interdyscyplinarnego zespołu, podział kompetencji i odpowiedzialność.
Rozkład prac i odpowiedzialności w przypadku wielu zespołów realizujących złożony produkt, projekt czy inicjatywę wewnętrzną.

Role i odpowiedzialności w Scrum
Zespół Scrum, skład i autonomia działania.
Właściciel Produktu (ang. Product Owner), jako arbiter wizji i wartości biznesowej realizowanych prac.
Scrum Master jako służebny lider (ang. Servant Leader), agent zmiany na straży efektywności zespołowej i organizacyjnej.
Zespół Deweloperski (ang. Development Team), który wcale nie musi składać się z programistów, a posiada niezbędne kompetencje do dostarczenia przyrostu wartości.

Artefakty Scrum
Rejestr Produktu (ang. Product Backlog) jako zbiór wymagań opisanych językiem biznesowym, kto i jak nim zarządza.
Rejestr Sprintu (ang. Sprint Backlog) jako podzbiór wymagań biznesowych wybranych do realizacji, kto i jak nim zarządza.
Przyrost (ang. Increment) jako wynik realizacji prac w Sprincie, określenie definicji ukończenia (ang. Definition of Done).
Artefakty z ogólnej rodziny Agile i Lean niebędące elementem Scrum, a zwiększające transparencję.

Wydarzenia i procesy w Scrum
Sprint (ang. The Sprint) – jako serce Scruma, jego zawartość, długość i częstotliwość.
Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning).
Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum).
Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review).
Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective).
Nieregularny proces Doskonalenia Rejestru Produktu (ang. Product Backlog Refinement), kiedy i jak można go zastosować.

(poza Scrum) Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w metodach zwinnych
Częste formy definiowania wymagań (m.in. User Story) i ich sposoby szacowania.
Metody szacowania wartości i rentowności realizacji.
Monitorowanie i wizualizacja postępu prac poprzez wykresy spalania/wypalania (ang. burndown/burnup).
Planowanie i budżetowanie a metody zwinne.
Założenia kontraktów zwinnych (ang. Agile Contracts), co może być zamrożone (ang. fixed), a co powinno być w szczególności elastyczne.
Omówienie narzędzi elektronicznych wspierających zarządzanie w podejściu Agile i Lean.

Scrum w działaniu
Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć pracy w Scrum, praktyczne i inspirujące zastosowanie nabytej wiedzy.
Otwarta dyskusja zgłoszonych pytań, wyzwań i wątpliwości oraz kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia Scrum w organizacji.

Podsumowanie i retrospekcja szkolenia

Domain-Driven Design

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu:
Szkolenie Domain-Driven Design skierowane jest do zespołów realizujących złożone projekty i tworzące produkty/usługi z branży IT. Bazując na szczegółowej analizie dostępnych źródeł
i własnym doświadczeniu w prowadzeniu komercyjnych projektów trenerzy rozwiewają wątpliwości dotyczące DDD i uczą prawidłowego zastosowania technik pozwalających zapanować nad złożonym systemem informatycznym.

Domain-Driven Design obejmuje zagadnienia z pełnego spektrum stadiów procesu wytwarzania oprogramowania. Program polecany jest więc osobom pełniącym różnorodne role – architektom, programistom, analitykom biznesowym, product ownerom. Największe korzyści uzyskają firmy, w których metodyka będzie rozumiana i stosowana holistycznie w całej organizacji ze względu na wzajemne zależności, które występują pomiędzy zagadnieniami skierowanymi do każdej z wymienionych grup.

DDD uczy, jak podzielić i skutecznie modelować złożony problem biznesowy redukując dystans pomiędzy wymaganiami interesariuszy a techniczną realizacją. Stosowanie prezentowanych technik pozwala skrócić czas analizy biznesowej, modelowania i implementacji, poprawnie wyznaczać priorytety, zmniejszyć ryzyko nieporozumień oraz zbudować system łatwo adaptowalny do zmieniających się potrzeb klientów.

Dla kogo jest przeznaczone szkolenie?
Dla zespołów projektowych i wytwórczych,
dla programistów,
dla architektów systemów informatycznych,
dla analityków biznesowych i product ownerów,
dla kadry zarządzającej,
dla interesariuszy i ekspertów domenowych.

Zainteresowanym realizacją złożonych projektów, produktów i inicjatyw w szczególności z branży IT.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu projektowania i implementacji systemów informatycznych.
Mile widziane doświadczenie w pracy nad złożonymi rozwiązaniami IT obejmującymi szereg domen biznesowych
oraz wymagających współpracy licznego grona specjalistów podzielonych na jeden lub więcej zespołów.

Certyfikacja
W cenę szkolenia autorskiego wliczone są certyfikaty ukończenia szkolenia wystawiane przez Ośrodek Szkoleniowy.

Zagadnienia:
Definicja Domain-Driven Design
Przedstawienie definicji i założeń Domain-Driven Design.
Zalety i obszary zastosowania Domain-Driven Design.
Podział wzorców DDD na strategiczne i taktyczne.
Omówienie częstych nieporozumień związanych z DDD.

Komunikacja
Rola komunikacji w procesie wytwarzania oprogramowania.
Język techniczny, biznesowy i typowe błędy w komunikacji.
Przedstawienie zalet używania języka domenowego.
Metody pozyskiwania wiedzy od ekspertów domenowych.
Odkrywanie i stosowanie powszechnego języka (ang. ubiquitous language).

Wzorce strategiczne
Przedstawienie definicji poddziedziny (ang. subdomain) i ograniczonego kontekstu (ang. bounded context).
Omówienie typów poddziedzin.
Prezentacja techniki mapy kontekstów (ang. context map) i przedstawienie rodzajów zależności pomiędzy ograniczonymi kontekstami.
Wyznaczanie granic kontekstu i zasady dotyczące rozmiaru kontekstu.
Reguły przyporządkowania zespołów do ograniczonych kontekstów.
Omówienie problemu współdzielenia modelu i kodu pomiędzy ograniczonymi kontekstami.
Ćwiczenie z zastosowania wzorców strategicznych w praktyce.

Domain-Driven Design w kontekście Agile
Jak DDD wpisuje się w podejście Agile?
Rola niezależnych zespołów deweloperskich.
KISS oraz YAGNI jako elementy podejścia DDD.
Rola nieustającej nauki (ang. continuous learning), eksperymentów i refaktoryzacji w procesie wytwarzania oprogramowania.

Wzorce taktyczne
Zwięzłe omówienie kluczowych cech poprawnej architektury oprogramowania.
Zakreślenie podziału na model i infrastrukturę w implementacji ograniczonego kontekstu.
Antywzorzec anemicznego modelu dziedziny.
Zastosowanie TDD w procesie modelowania i implementacji ograniczonego kontekstu.
Ćwiczenie z analizy kodu na podstawie wzorców technicznych.

Referencyjna architektura DDD
Wskazanie obszarów zastosowania referencyjnej architektury DDD.
Szczegółowe omówienie elementów konstrukcyjnych (ang. building blocks).
Techniki nadawania ID, użycie ORM i inne techniczne niuanse.
Przykłady implementacji w oparciu o referencyjną architekturę.
Omówienie częstych błędów, pułapek i antywzorców.
Ćwiczenie z zastosowania referencyjnej architektury.

Rodzaje fizycznej separacji ograniczonych kontekstów
Separacja logiczna i fizyczna pomiędzy ograniczonymi kontekstami oraz między warstwami ograniczonego kontekstu w architekturze monolitycznej.
Implementacja DDD w oparciu o architekturę CQRS.
Implementacja DDD w oparciu o architekturę mikroserwisową.
Ćwiczenie z projektowania infrastruktury systemu w oparciu o poznane wzorce.

Narzędzia ułatwiające zarządzanie procesem
Iteracyjne odkrywanie modelu domenowego przy użyciu techniki Modeling Whirlpool.
Modelowanie domenowe przy użyciu techniki Event Stormingu.
Komunikacja z ekspertami domenowymi podczas sesji Three Amigos.
Specyfikacja w oparciu o przykłady, czyli Behavior-Driven Development.
Przykład kompletnego harmonogramu prac wzbogacenia systemu o nową funkcjonalność.
Warsztaty z zastosowania poznanych narzędzi.

Podsumowanie szkolenia.