Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

Technologie klastrowe

Technologie klastrowe

Here is a basic page layout with no sidebar

Atom-tech specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu klastrów wysokiej dostępności.

Wprowadzenie


Dostępność i skalowalność stają się bardzo istotne w organizacjach, w których są wdrażane krytyczne z punktu widzenia prowadzonej działalności aplikacje. Atom-tech specjalizuje się w projektowaniu oraz wdrażaniu klastrów wysokiej dostępności w oparciu o technologie wybrane lub aktualnie posiadane przez klienta, na przykład takich firm jak:

 • Red Hat
 • IBM
 • Vmware
 • Microsoft
 • Sun/Oracle
 • HP

W ostatnich latach nastąpił ogromny skok w zakresie wydłużenia czasu pracy (dostępności), zmniejszenia awaryjności systemu (niezawodności) oraz możliwości dodawania zasobów i komputerów w celu zwiększenia wydajności (skalowalności) rozwiązań klastrowych. Oprócz tego technologii klastrowych dołączyła wirtualizacja, dając zupełnie nowe nie spotykane dotąd możliwości. Pozwalają one na przykład na budowę prywatnych lub publicznych rozwiązań typu „cloud”.

Większość technologii jakie stosujemy w naszych rozwiązaniach pozwala na:

 • Równoważenie obciążenia sieciowego (tzw. Load Balancing). Usługa ta równomiernie rozkłada między elementy klastra obciążenie wynikające z przychodzącego ruchu w ramach protokołu TCP/IP. Równoważenie obciążenia sieciowego zwiększa zarówno dostępność, jak i skalowalność takich usług internetowych, jak usługi sieci Web, strumieniowe usługi medialne, usługi terminalowe czy dostęp do aplikacji webowych. Działając jako infrastruktura równoważąca obciążenie i dostarczająca informacji kontrolnych do aplikacji zarządzających, równoważenie obciążenia sieciowego może w sposób niewidoczny łączyć się w jedną całość z istniejącymi infrastrukturami farm serwera sieci Web.
 • Równoważenie obciążenia składników (w oparciu o technologie firmy Microsoft) zapewnia dynamiczne równoważenie obciążenia średniego rzędu składników aplikacji korzystających z technologii COM+. Przy zastosowaniu równoważenia obciążenia składników, elementy COM+ mogą być ładowane w sposób zrównoważony w wielu węzłach, co radykalnie zwiększa dostępność i skalowalność oprogramowania. Równoważenie obciążenia składników jest dostępne jako część zestawu oprogramowania Application Center 2000.
 • Klastry serwerów wysokiej dostępności. Klastry serwerów zapewniają dużą dostępność i skalowalność newralgicznych aplikacji, takich jak bazy danych, systemy obsługi wiadomości oraz obsługi plików i drukowania. Jeśli jeden z węzłów w klastrze stanie się niedostępny, albo z powodu planowego wyłączenia w celu przeprowadzenia obsługi, albo z powodu awarii, jego funkcje przejmuje inny węzeł w celu świadczenia usług dla użytkowników. Po takim przejęciu prac przez kolejny węzeł klastra użytkownicy korzystający z usługi klastrowania, korzystają z niej w dalszym ciągu, nie wiedząc o tym, że usługa jest teraz świadczona przez inny serwer (węzeł). W zależności od zastosowanej technologii można budować systemy wysokiej dostępności od 2 do 256 węzłów w pojedynczym klastrze. Nie ma natomiast ograniczeń co do ilości aplikacji osadzonych w takim klastrze, jak również nie dokonuje się zmian w samej aplikacji (nie jest ona świadoma działania w klastrze).
Zabezpieczenie przed przestojami

Technologie klastrowe jakie Państwu proponujemy dają zabezpieczenie przed:

 • Awariami aplikacji/usług wpływającymi na oprogramowanie i podstawowe usługi.
 • Awariami systemu/sprzętu wpływającymi na elementy sprzętu (na przykład procesory, stacje dysków, pamięć, karty sieciowe, zasilacze i inne).
 • Awariami lokacji, które mogą być spowodowane zwykłym zniszczeniem, brakiem zasilania lub brakiem połączenia.
 • Przestojami spowodowanymi planową obsługą pozwalającą na uaktualnienie aplikacji lub systemu operacyjnego, a także na zainstalowanie pakietów serwisowych lub najnowszych poprawek bez wyłączania usługi.
Technologie klastrowe - cele i wymagania

Każda technologia została opracowana w konkretnym celu i musi spełniać różne wymagania.

 • Równoważenie obciążenia sieciowego służy do rozwiązywania problemów skalowalności i dostępności zewnętrznych usług sieci Web oraz „serwerów brzegowych”, takich jak serwery VPN, zapory itp.
 • Równoważenie obciążenia składników służy do zaspokajania unikalnych potrzeb skalowalności i dostępności aplikacji średniego rzędu.

Klaster serwerów służy do obsługi pracy awaryjnej dla usług wewnętrznych baz danych lub usług długoterminowych, z którymi związany jest stan i dane (na przykład usług drukowania).

loga partnerzy