Kanban Essentials

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu
Kanban Essentials to autorski program dedykowany ludziom stawiającym pierwsze kroki w ewolucyjnym (szczupłym) sposobie zarządzania (ang. Lean Management).
Bazuje na kompilacji wiedzy z akredytowanych szkoleń Lean Kanban University oraz praktycznego doświadczenia naszych ekspertów z pełnienia roli Lean Managera,
konsultanta Lean i Agile. Skierowany niemal do każdej branży. Uczestnicy programu to zarówno specjaliści pracujący w zespołach operacyjnych, jak również liderzy i menedżerowie, którzy chcą wprowadzić korzyści metody (frameworka) Kanban holistycznie w całej organizacji, niezależnie czy mówimy o dziale IT, sprzedaży, marketingu czy np. księgowości.
Kanban Essentials nie zawiera praktyk inżynieryjnych, dlatego jest polecany również osobom nietechnicznym. Właściwe zastosowanie metody Kanban pozwala zwizualizować cały proces wytwórczy usługi, bądź jakikolwiek proces działań biznesowych oraz mierzyć faktyczne czasy realizacji działań. Co istotne pozwala zidentyfikować wąskie gardła i opóźnienia, po to aby można je było wyeliminować, minimalizując dzięki temu marnotrawstwo i straty. Kanban wspiera budowanie nawyku ciągłego doskonalenia kompetencji zespołów, praktyk zarządzania jak i doskonalenia całego środowiska pracy.

Nie potrzebna Ci sucha teoria i nauka dotycząca dorzucania kolejnych zadań dla zespołu, który i tak jest już przeładowany pracą.
Chcesz posiąść praktyczną wiedzę, nauczyć się skutecznego podejścia do zwiększania efektywności realizowanych procesów,
które pozwala zaangażować ludzi, zmniejszy ilość rzeczy w trakcie i zwiększy ilość zakończonych z sukcesem? Mamy coś dla Ciebie!

Komu dedykowane jest szkolenie?
Specjalistom, członkom zespołów operacyjnych,
Początkującym, Scrum masterom i Product ownerom,
Liderom/Menedżerom działów i zespołów,
Interesariuszom i osobą zaangażowanym w proces wytwórczy,
Przedstawicielom działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Dla chcących rozwijać organizację w duchu Lean i Agile.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rozwoju produktów, usług i zarządzania projektami.
Udział w rozwoju i zaangażowaniu zespołów do działania, a w szczególności w inicjatywach, w których współpracuje co najmniej kilkuosobowy zespół,
bądź wiele zespołów jednocześnie.

Zagadnienia:

Wprowadzenie do metody Kanban: zwinne zarządzanie i myślenie złożone
Zwięzłe przedstawienie fundamentów Lean i Agile, oraz jakie założenia i wartości reprezentują.
Krótkie porównanie tradycyjnego zarządzania do podejścia zwinnego, wraz z wyjaśnieniem (na podstawie diagramu Ralph D. Stacey) gdzie podejście zwinne najlepiej się wpisuje.
Krótkie przedstawienie teorii złożoności i myślenia złożonego, oraz szybkie przedyskutowanie praktycznego wykorzystania myślenia złożonego.
Gra symulacyjna pozwalająca zrozumieć i doświadczyć aspekty empirycznego procesu wytwórczego oraz jego doskonalenia.

Definicja i przegląd metody Kanban
Ogólne zaprezentowanie teorii Kanban, zasad i filarów.
Zwięzłe omówienie koncepcji przepływu, metryk, diagramów oraz wizualizacji tych informacji z wykorzystaniem radiatorów informacji.
Omówienie zasady poszanowania aktualnych ról i stanowisk.
Kadencja, możliwe wydarzenia w metodzie Kanban oraz ich czas trwania.
Co jest składową, a co jest częstym dodatkiem z ogólnej rodziny metod Lean i Agile.

Adresowanie czynnika ludzkiego
Różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem, na przykładzie cyklu Tuckmana.
Czym jest i jak działa samoorganizacja, wraz z wyjaśnieniem co jest niezbędne, aby mogła prawidłowo funkcjonować.
Charakterystyka interdyscyplinarnego zespołu, podział kompetencji i odpowiedzialność.
Rozkład prac i odpowiedzialności w przypadku wielu zespołów realizujących złożoną usługę, projekt czy inicjatywę wewnętrzną.

Radiatory informacji
Omówienie czym jest tablica Kanban i jak ją zbudować? Dobre i złe praktyki.
Przedstawienie efektywnych sposobów wizualizacji przepływu, limitów zadań w trakcie (ang. WIP Limits) oraz klasyfikacji zadań (ang. Class of Service).
Zwięzła analiza narzędzi i diagramów statystycznych wykorzystywanych w metodzie Kanban na bazie Control Chart i Cumulative Flow Diagram.
Ćwiczenie: projektowanie tablic Kanban na różnym poziomie organizacji, w zależności od etapów w procesie.

Wąskie gardło i marnotrawstwo
Przejście przez najczęstsze rodzaje marnotrawstwa w świecie Lean Management, odwzorowanie do sytuacji w organizacjach uczestników szkolenia.
Zrozumienie podejścia do budowania dyscypliny i nawyków ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem podejścia Kaizen.
Wykorzystanie koncepcji mapowania strumienia wartości (ang. Value Stream Mapping) celem zmierzenia efektywności procesu.
Burza mózgów dla wąskich gardeł w procesach, metody pozwalające na ich niwelowanie, bądź przekształcanie w szanse na przyszłość.

(Poza metodą Kanban) Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy
Częste formy definiowania zadań, wymagań i sposoby ich szacowania.
Metody szacowania wartości i rentowności realizacji.
Monitorowanie i wizualizacja postępu prac poprzez wykresy spalania/wypalania (ang. burndown/burnup).
Planowanie i budżetowanie a metody z rodziny Lean i Agile.
Założenia kontraktów zwinnych (ang. Agile Contracts), co może być zamrożone (ang. fixed), a co powinno być w szczególności elastyczne.
Omówienie narzędzi elektronicznych wspierających zarządzanie w podejściu Lean i Agile.

Kanban w działaniu
Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć pracy w metodzie Kanban, praktyczne i inspirujące zastosowanie nabytej wiedzy.
Otwarta dyskusja zgłoszonych pytań, wyzwań i wątpliwości oraz kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia metody Kanban w organizacji.

Podsumowanie szkolenia