Lean Change Management – Adaptacyjne Zarządzanie Zmianą

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 16 h – 2 dni po 8 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 18h – 3 dni po 6 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:30 sesja online,
11:30 – 12:30 przerwa,
12:30 – 15:00 sesja online.

Informacje o szkoleniu:
ponieważ innowacje i zawirowania rynkowe nadal wzrastają, coraz więcej organizacji szuka sposobów dla szybszej zmiany,
aby zachować konkurencyjność. Wiele z tych organizacji patrzy w kierunku zwinnego zarządzania (ang. Agile Management) aby to osiągnąć,
jednak najczęściej wykorzystuje przestarzałe metody zarządzania zmianą, które nie są przystosowane do dynamicznych zmian.

Ten akredytowany program szkoleń (ICAgile ICP-CAT) ma na celu pokazanie, jak wykorzystać podejście Agile oraz Lean nie (tylko) do rozwijania produktów/usług ,a do facylitowania transformacji organizacyjnych. Lean Change Management™ to nowoczesny framework, który wykorzystuje idee Lean Startup, Agile, Lean oraz model Kottera, aby pomóc Ci adaptacyjnie zarządzać zmianą.

Agenci Zmiany to niezwykłe osoby z przedsiębiorczym sercem, wizjonerskim umysłem i odwagą niezbędną to podważenia status quo dla dobra całej organizacji.

Poznaj angażujące praktyki i lekkie narzędzia do planowania/ulepszania zmiany oraz naucz się przewodzić grupie agentów zmiany. Dzięki temu zmiana zakorzeni się i będzie propagowana przez współpracowników.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Agentom zmiany, agile coachom, scrum masterom,
Liderom / menedżerom działów i zespołom,
Kadrze zarządzającej organizacją,
Przedstawicielom działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Chcącym rozwijać organizację w duchu innowacji, Agile i Lean.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zmianą, zarządzania projektami lub rozwoju produktów. Udział w inicjatywach zmian metod zarządzania lub wpływania na kulturę organizacyjną, które wpływają na pracę kilkuosobowego zespołu, bądź wielu zespołów jednocześnie.

Certyfikacja
W cenę szkolenia wliczone są oficjalne certyfikaty ICP-CAT (w ramach uczestnictwa i małego zadania po szkoleniu),
wystawiane przez ICAgile w ramach ścieżki rozwojowej Enterprise Agile Coaching. Wprowadzony został również system
odznak (ang. badge), które można zdobywać za podzielenie się sukcesami z wykorzystania podejścia. Szczegóły pod
adresem https://leanchange.org/credentials/.

Zagadnienia:
Wprowadzenie – Ustalenie warunków brzegowych szkolenia
Poznajmy się lepiej. Proste ćwiczenia pozwalające na szybkie zintegrowanie się uczestników szkolenia.
Wstępna dyskusja i doprecyzowanie oczekiwań uczestników.
Wspólne wypracowanie celów warsztatu, opracowanie rejestru (ang. backlog) tematów szkolenia i ram efektywnego uczestnictwa.
Agent Zmiany
Zacznij od siebie. Znacząca zmiana zachodzi, gdy w pełni się zaangażujesz.
Zaprezentowanie koncepcji Servant Leadership, jako skutecznego sposobu budowania zaufania i adresowania potrzeb współpracowników.
Burza mózgów oraz historie innych organizacji jak wykorzystać to podejście do ochrony zmian procesowych i kulturowych w organizacji.
Lean Change Management: Adaptacyjne zarządzanie zmianą
Zwięzłe przedstawienie pryncypiów i koncepcji Lean Change Management.
Krótkie przedstawienie teorii zarządzania zmianą w ujęciu klasycznym wg. Kottera, wpływ otoczenia biznesowego na wprowadzanie zmian.
Zaadresowanie podejścia Agile – Omówienie wartości i zasad Agile oraz tego, jak zastosować to myślenie do zmiany zarządzania.
Ćwiczenie pozwalające na doświadczenie podejścia ewolucyjnego, bazującego na ciągłej informacji zwrotnej.
Ukierunkowanie – Cykl Lean Change Management
Przedstawienie składowych definiujących ten framework zarządzania: spostrzeżenia, opcje i korzyści, eksperymenty, zweryfikowana nauka, ciągła adaptacja.
Zaprezentowanie lekkich narzędzi (kanwy) dla zapewnienia transparencji informacji, angażowania ludzi i ciągłego facylitowania zmiany.
Omówienie doświadczeń uczestników względem różnić dla aktualnie wykorzystywanych koncepcji zarządzania zmianą.
Spostrzeżenia i ocena sytuacji
Przedstawienie i przedyskutowanie metod zbierania informacji oraz oceny sytuacji modelami ADKAR, OCAI, Schneider i Laloux.
Zaprezentowanie znaczenia technik podważających status quo na bazie Lean Coffee, Culture Hacking i Agile Retrospectives.
Omówienie i modyfikacja klasycznych frameworków Kotter – 8-Step Change Model, McKinsey – 7S Framework dla iteracyjnego zarządzania zmianą.
Opcje, klasyfikacja i selekcja
Krótkie przedyskutowanie czym się kierować przy wyborze opcji, jakie czynniki mają wpływ na wybór, koszt i czas potrzebny dla ich realizacji.
Zrozumienie Promienia Rażenia i wykorzystanie Strefy Wpływu, dla kształtowania planu zmian.
Ćwiczenie na rozumienie klasyfikacji opcji oraz praktyczne facylitowanie grupowego ich wyboru, względem przyszłych eksperymentów zmian.
Metoda definiowania eksperymentów angażujących ludzi
Dlaczego eksperymenty? – Dobre praktyki komunikacji, budowania ukierunkowania i dostarczania stanu zmiany dla sponsora i interesariuszy zmiany.
Tworzenie hipotez i weryfikowanie eksperymentów z wykorzystaniem lekkich narzędzi planistycznych (kanwy).
Ćwiczenie: Projektowanie i doskonalenie eksperymentów, metryk i jednostronicowego planu zmian zaprojektowany przez agentów zmiany.
Ludzie w zmianie
Omówienie metod strategicznego projektowania zmiany z inicjowaniem sieci agentów zmiany wewnątrz organizacji.
Przejście przez różnice obrazujące jak ludzie reagują na zmianę.
Zaadresowanie ludzkich potrzeb związanych ze złożonym procesem zmian.
Burza mózgów dla wyzwań organizacyjnych w procesie zmiany, metody pozwalające na ich przełamywanie bądź przekształcanie w szanse na przyszłość.
Twój własny framework zmiany – Wprowadzanie koncepcji w organizacji
Doświadczenia praktyczne z innych organizacji na bazie modelu Lean Change Management.
Omówienie wybranych scenariuszy uczestników szkolenia i wspólna burza mózgów na zaprojektowanie własnego frameworka zmiany.
Otwarta dyskusja na poruszone pytania, wyzwania i wątpliwości, a także kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia LCM w organizacji.
Podsumowanie szkolenia

Jakie korzyści daje szkolenie?
Szkolenie pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem.
Zawiera wiedzę teoretyczną oraz praktyczne metody zaczerpnięte z idei zarządzani a zmianą, agile management, teorii złożoności, kognitywistyki, przedsiębiorczości oraz wielu innych obszarów.

W wyniku szkolenia uczestnicy reprezentujący poszczególne obszary organizacji będą: znali i rozumieli zagadnienia niezbędne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji, posiadali umiejętności niezbędne do zastosowania tych metod w praktyce, rozumieli jak i dlaczego nowe metody mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę.

W miarę możliwości, zagadnienia prezentowane podczas szkolenia wyjaśniane są poprzez grę/ćwiczenie pozwalające zastosować poznaną praktykę lub zasadę w realiach biznesowych. Ćwiczenie lub gra zazwyczaj kończy się wspólnym omówieniem i dyskusją na temat dopasowania przedstawionych praktyk do własnej sytuacji uczestników.