Zaznacz stronę

Lean Change Management

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

 

Informacje o szkoleniu:
ponieważ innowacje i zawirowania rynkowe nadal wzrastają, coraz więcej organizacji szuka sposobów dla szybszej zmiany,
aby zachować konkurencyjność. Wiele z tych organizacji patrzy w kierunku zwinnego zarządzania (ang. Agile Management) aby to osiągnąć,
jednak najczęściej wykorzystuje przestarzałe metody zarządzania zmianą, które nie są przystosowane do dynamicznych zmian.

Program szkoleń ma na celu pokazanie, jak wykorzystać podejście Agile oraz Lean nie (tylko) do rozwijania produktów/usług,
a do facylitowania zmian organizacyjnych. Lean Change Management to nowoczesny framework, który wykorzystuje idee Lean Startup,
Agile, Lean oraz model Kottera, aby pomóc Ci adaptacyjnie zarządzać zmianą.

Agenci Zmiany to niezwykłe osoby z przedsiębiorczym sercem, wizjonerskim umysłem i odwagą niezbędną to podważenia status quo dla
dobra całej organizacji.

Poznaj angażujące praktyki i lekkie narzędzia do planowania/ulepszania zmiany oraz naucz się przewodzić grupie agentów zmiany.
Dzięki czemu, zmiana zakorzeni się i będzie propagowana przez współpracowników.

 

Komu dedykowane jest szkolenie?
Agentom zmiany, agile coachom, scrum masterom,
Liderom / menedżerom działów i zespołom,
Kadrze zarządzającej organizacją,
Przedstawicielom działów spoza IT jak np. sprzedaż, marketing.

Chcącym rozwijać organizację w duchu innowacji, Agile i Lean.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Minimalna znajomość podstawowych zagadnień z zakresu zarządzania zmianą,
zarządzania projektami lub rozwoju produktów. Udział w inicjatywach zmian metod zarządzania
lub wpływania na kulturę organizacyjną, które wpływają na pracę kilkuosobowego zespołu, bądź
wielu zespołów jednocześnie.

Certyfikacja
Lean Change Management Association (m.in. Jason Little) zrezygnowali z programu certyfikacji.
Zamiast tego wprowadzony został system odznak (ang. badge), które można zdobywać za podzielenie
się sukcesami z wykorzystania podejścia. Szczegóły pod adresem https://leanchange.org/credentials/.
W cenę szkolenia autorskiego wliczone są certyfikaty ukończenia szkolenia
wystawiane przez ośodek szkoleniowy.

Zagadnienia:
Wprowadzenie do Lean Change Management: adaptacyjne zarządzanie zmianą
Zwięzłe przedstawienie pryncypiów i koncepcji Lean Change Management.
Krótkie przedstawienie teorii zarządzania zmianą w ujęciu klasycznym wg. Kottera, wpływ otoczenia biznesowego na wprowadzanie zmian.
Ewolucja czy rewolucja? Zmiana jako kontrolowany proces.
Ćwiczenie pozwalające na doświadczenie podejścia ewolucyjnego, bazującego na ciągłej informacji zwrotnej.

Cykl Lean Change Management
Przedstawienie składowych definiujących framework zarządzania: spostrzeżenia, opcje i korzyści, eksperymenty, zweryfikowana nauka, ciągła adaptacja.
Zaprezentowanie lekkich narzędzi (kanwy) dla zapewnienia transparencji informacji, angażowania ludzi i ciągłego facylitowania zmiany.
Omówienie doświadczeń uczestników względem różnić dla aktualnie wykorzystywanych koncepcji zarządzania zmianą.

Spostrzeżenia i ocena sytuacji (moduły Insights, Assessments)
Przedstawienie i przedyskutowanie metod zbierania informacji oraz oceny sytuacji modelami ADKAR, OCAI, Schneider i Laloux.
Zaprezentowanie znaczenia technik podważających status quo na bazie Lean Coffee, Culture Hacking i Agile Retrospectives.
Omówienie i modyfikacja klasycznych frameworków Kotter – 8-Step Change Model, McKinsey – 7S Framework dla iteracyjnego zarządzania zmianą.

Opcje, klasyfikacja i selekcja (moduł Options)
Krótkie przedyskutowanie czym się kierować przy wyborze opcji, jakie czynniki mają wpływ na wybór, koszt i czas potrzebny dla ich realizacji.
Zrozumienie Promienia Rażenia i wykorzystanie Strefy Wpływu, dla kształtowania planu zmian.
Ćwiczenie na rozumienie klasyfikacji opcji oraz praktyczne facylitowania grupowego ich wyboru, względem przyszłych eksperymentów zmian.

Metoda definiowania eksperymentów angażujących ludzi (moduł Experiments)
Dlaczego eksperymenty? – Dobre praktyki komunikacji, budowania ukierunkowania i dostarczania stanu zmiany dla sponsora i interesariuszów zmiany.
Tworzenie hipotez i weryfikowanie eksperymentów z wykorzystaniem lekkich narzędzi planistycznych (kanwy).
Ćwiczenie: projektowanie i doskonalenie eksperymentów, metryk i jednostronicowego planu zmian przez agentów zmiany.

Uzgadnianie ram zmiany (moduł Strategic Alignment)
Omówienie metod strategicznego projektowania zmiany z inicjowaniem sieci agentów zmiany wewnątrz organizacji.
Przejście przez różnice obrazujące, jak ludzie reagują na zmianę; zaadresowanie ludzkich potrzeb związanych ze złożonym procesem zmian.
Burza mózgów dla ograniczeń organizacyjnych w procesie zmiany, metody pozwalające na ich przełamywanie bądź przekształcanie w szanse na przyszłość.

Wprowadzanie koncepcji Lean Change Management w organizacji
Doświadczenia praktyczne z innych organizacji na bazie modelu Lean Change Management oraz Lean Change Canvas.
Omówienie wybranych scenariuszy uczestników szkolenia i wspólna burza mózgów na potencjalne opcje i eksperymenty dla zmiany.
Ćwiczenie: zaprojektowanie Lean Change Canvas dla zaimplementowania wybranego w podgrupach kontekstu i zmiany do wprowadzenia we własnej organizacji.

Podsumowanie szkolenia