Mistrz planowania i efektywnego wykorzystania czasu

 

Czas trwania – 2 dni

CEL SZKOLENIA
Kształcenie podejścia zadaniowego w kontaktach zawodowych poprzez prawidłowe określanie celów i zadań- ustalanie priorytetów
Identyfikacja trudności we właściwym wykorzystaniu czasu pracy
Dostarczenie narzędzi i technik, służących do zwiększenia efektywności pracy
Wdrożenie skutecznych praktyk planowania zadań na dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, rok.
Zwiększenie efektywności zarządzania sobą poprzez odpowiednie kontrolowanie i korygowanie planów

PROGRAM
1. Istota zarządzania czasem
Generacje zarządzania czasem
2. Indywidualna analiza czasu
Analiza sieci uwikłań czasowych
Określenie złodziei czasu
Błędy popełniane w zarządzaniu czasem
3. Określanie celów, priorytetyzacja zadań
Określenie własnych celów długo i krótkoterminowych
Określanie możliwości wpływania na zmianę bieżącej sytuacji
Zasady formułowania celów – smart
Zasady ustalania priorytetów pod kątem pilności i ważności
4. Planowanie i monitorowanie wykonania zadań
Efektywne planowanie zadań/projektów
System planowania czasu
Struktura podziału prac jako narzędzie planowania
Zasady i reguły planowania – reguła podstawowa (60/40), reguła Parkinsona, metoda Alpen, metoda trzos.
Szacowanie czasu trwania czynności
Stosowanie wykresu Gantta w planowaniu
Organizacja dnia – prowadzenie kalendarza
Zalety planowania
Zapamiętywanie informacji
Zarządzanie czasem a stres w pracy
Optymalizacja organizacji „pola pracy” biurowej
5. Podejmowanie decyzji
Zasada PARETO
Analiza ABC
Zasada Eisenhowera
6.Elementy wspierające skutecznie zarządzanie czasem
Delegowanie zadań
Komunikacja
Zarządzanie stresem