Przywództwo, delegowanie zadań i egzekwowanie ich realizacji

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności budowania autorytetu i podniesienia skuteczności działania menadżera. W trakcie szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu wykorzystania swojego potencjału przywódcy w pracy zespołem. Kursant zostanie zaznajomiony ze skutecznymi modelami motywowania zespołu. Pozna metody coachingowe w procesie delegowania oraz egzekwowania zadań. Ponadto udoskonali znane techniki wpływu, motywowania, zarządzania zespołem i zrozumie istotę motywacji.

Umiejętności po szkoleniu
Nabycie umiejętności poprawnej i skuteczności komunikacji z pracownikami,
Uzyskanie zdolności planowania i delegowania zadań podległego zespołu,
Wypracowanie wskazówek dla menadżera,
Zdobycie umiejętności motywowania pracowników do realizacji celów biznesowych w organizacji.

Zagadnienia
Wprowadzenie,
Budowanie wizji roli menadżera:
Moja wizja roli menadżera,
Budowanie kompetencji menadżera,
Od specjalisty do lidera czyli budowanie postawy lidera:
Różnice między zarządzaniem, a przywództwem i ich wpływ na realizację celów,
Przywództwo w zespole – rola, zadania i odpowiedzialność lidera,
Autoanaliza mocnych i słabych stron jako przywódcy,
Komunikacja w procesie realizacji zadań:
Skuteczna komunikacja – wyznaczniki werbalne i niewerbalne,
Komunikacja w procesie realizacji zadań w zespołach zadaniowych,
Komunikacja w zespole z uwzględnieniem typologii wg. C.G Junga,
Systemy poznawcze i ich wpływ na komunikowanie się członków zespołu,
Błędy popełniane w komunikacji z innymi w codziennych czynnościach zawodowych,
Standardy prowadzenia rozmów i trudne komunikaty, we współpracy z innymi zespołami,
Pozytywna Komunikacja jako narzędzie do poszukiwań rozwiązań w sytuacjach problemowych,
Zadania Menadżera:
Organizowanie i przydzielanie pracy,
Delegowanie zadań,
Wdrażanie systemów ocen pracowniczych,
Motywowanie i wspieranie pracowników w rozwoju,
Kontrolowanie postępów w pracy,
Reprezentowanie firmy na zewnątrz,
Przewodzenie zespołowi,
Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pracowniczych,
Informowanie o działaniach w firmie,
Motywowanie i inspirowanie członków zespołu:
Doskonalenie umiejętności motywowania podwładnych,
Motywowanie od i do, czyli co działa na poszczególne osoby,
Diagnoza własnej motywacji do pracy i jej uwarunkowań,
Sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu,
Umiejętność rozmowy jako elementu motywującego,
Warunki podnoszenia skuteczności motywowania:
Cele przedsiębiorstwa, a wymagania stawiane pracownikom,
Cechy zadania, a motywacja w pracy,
Oczekiwania pracowników i źródła motywacji,
Informacja zwrotna -niezbędne narzędzia w pracy menadżera:
Model ZEEP,
Model FUCO,
Model Pendletona,
Zakończenie szkolenia:
Podsumowanie oraz utrwalenie przekazanej wiedzy,
Wskazanie na korzyści z uczestnictwa w szkoleniu.