Scrum Essentials – Zwinne zarządzanie ze Scrum

 

Czas trwania

Szkolenie stacjonarne – 14h – 2 dni po 7 godzin (wliczając przerwy).

Szkolenie online – 15h – 3 dni po 5 godzin (wliczając przerwy).
Harmonogram szkolenia online:

09:00 – 11:00 sesja online,
11:00 – 12:00 przerwa,
12:00 – 14:00 sesja online.

 

Informacje o szkoleniu:

Scrum Essentials to autorski program dedykowany ludziom stawiającym pierwsze kroki w zwinnym sposobie zarządzania (ang. Agile Management). Bazuje na kompilacji wiedzy z akredytowanych szkoleń Scrum.org oraz praktycznego doświadczenia naszych ekspertów z pełnienia roli Scrum Mastera, Product Ownera, a następnie Agile Coacha. Dedykowany niemal każdej branży. Uczestnicy programu to zarówno specjaliści pracujący w zespołach operacyjnych, jak również liderzy i menedżerowie, którzy chcą wprowadzić korzyści metody (frameworka) Scrum holistycznie w całej organizacji, niezależnie czy mówimy o dziale IT, sprzedaży, marketingu czy np. księgowości. Scrum Essentials nie zawiera praktyk inżynieryjnych, dlatego jest polecany również osobom nietechnicznym.

Scrum pozwala zwiększyć przewidywalność realizowanych prac oraz zwiększyć ich wartość biznesową m.in. poprzez przejrzystą priorytetyzację wymagań i szybką weryfikację założeń. Ponadto umożliwia jednoznaczne zorientowanie prac na dostarczanie wartości biznesowej (zdefiniowanej przez Właściciela Produktu), skrócenie ścieżki między pracą zespołu a zadowolonymi odbiorcami oraz przekazanie odpowiedzialności za efektywną pracę w ręce zespołu dzięki zasadom samoorganizacji, interdyscyplinarności i upełnomocnienia.

 

Dla kogo dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest:
specjalistom, członkom zespołów operacyjnych,
początkującym scrum masterom i product ownerom,
liderom/menedżerom działów i zespołów,
interesariuszom, i osobom nietechnicznym z otoczenia zespołów Scrum,
przedstawicielom działów spoza IT aj nap sprzedaż, marketing.

 

Zagadnienia:

Wprowadzenie do Scrum: zwinne zarządzanie i myślenie złożone
Zwięzłe przedstawienie fundamentów Agile i Lean oraz jakie założenia i wartości reprezentują.
Krótkie porównanie tradycyjnego zarządzania do podejścia zwinnego wraz z wyjaśnieniem (na podstawie diagramu Ralph D. Stacey), gdzie podejście zwinne najlepiej się wpisuje.
Krótkie przedstawienie teorii złożoności i myślenia złożonego oraz szybkie przedyskutowanie praktycznego wykorzystania myślenia złożonego.
Gra symulacyjna pozwalająca zrozumieć i doświadczyć aspekty empirycznego procesu wytwórczego oraz jego doskonalenia.

Definicja i przegląd frameworka Scrum
Zwięzłe przedstawienie teorii Scrum, filarów i wartości.
Omówienie roli i odpowiedzialności w Scrum, jak mają się do stanowisk w organizacji.
Wydarzenia i procesy w Scrum, ich czas trwania, częstotliwość.
Artefakty Scrum i zadbanie o ich transparencję.
Co jest składową, a co jest częstym dodatkiem z ogólnej rodziny metod Agi i Lean.

Zespół i adresowanie czynnika ludzkiego
Różnice pomiędzy grupą roboczą a zespołem na przykładzie cyklu Tuckmana.
Czym jest i jak działa samoorganizacja wraz z wyjaśnieniem, co jest niezbędne aby mogła prawidłowo funkcjonować.
Charakterystyka interdyscyplinarnego zespołu, podział kompetencji i odpowiedzialność.
Rozkład prac i odpowiedzialności w przypadku wielu zespołów realizujących złożony produkt, projekt czy inicjatywę wewnętrzną.

Role i odpowiedzialności w Scrum
Zespół Scrum, skład i autonomia działania.
Właściciel Produktu (ang. Product Owner), jako arbiter wizji i wartości biznesowej realizowanych prac.
Scrum Master jako służebny lider (ang. Servant Leader), agent zmiany na straży efektywności zespołowej i organizacyjnej.
Zespół Deweloperski (ang. Development Team), który wcale nie musi składać się z programistów, a posiada niezbędne kompetencje do dostarczenia przyrostu wartości.

Artefakty Scrum
Rejestr Produktu (ang. Product Backlog) jako zbiór wymagań opisanych językiem biznesowym, kto i jak nim zarządza.
Rejestr Sprintu (ang. Sprint Backlog) jako podzbiór wymagań biznesowych wybranych do realizacji, kto i jak nim zarządza.
Przyrost (ang. Increment) jako wynik realizacji prac w Sprincie, określenie definicji ukończenia (ang. Definition of Done).
Artefakty z ogólnej rodziny Agile i Lean niebędące elementem Scrum, a zwiększające transparencję.

Wydarzenia i procesy w Scrum
Sprint (ang. The Sprint) – jako serce Scruma, jego zawartość, długość i częstotliwość.
Planowanie Sprintu (ang. Sprint Planning).
Codzienny Scrum (ang. Daily Scrum).
Przegląd Sprintu (ang. Sprint Review).
Retrospekcja Sprintu (ang. Sprint Retrospective).
Nieregularny proces Doskonalenia Rejestru Produktu (ang. Product Backlog Refinement), kiedy i jak można go zastosować.

(poza Scrum) Zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy w metodach zwinnych
Częste formy definiowania wymagań (m.in. User Story) i ich sposoby szacowania.
Metody szacowania wartości i rentowności realizacji.
Monitorowanie i wizualizacja postępu prac poprzez wykresy spalania/wypalania (ang. burndown/burnup).
Planowanie i budżetowanie a metody zwinne.
Założenia kontraktów zwinnych (ang. Agile Contracts), co może być zamrożone (ang. fixed), a co powinno być w szczególności elastyczne.
Omówienie narzędzi elektronicznych wspierających zarządzanie w podejściu Agile i Lean.

Scrum w działaniu
Gra symulacyjna pozwalająca doświadczyć pracy w Scrum, praktyczne i inspirujące zastosowanie nabytej wiedzy.
Otwarta dyskusja zgłoszonych pytań, wyzwań i wątpliwości oraz kolejne kroki niezbędne do wprowadzenia Scrum w organizacji.

Podsumowanie i retrospekcja szkolenia