Wprowadzenie do VBA w MS Excel

 

Czas trwania – 3 dni (16h)

 

Podstawowe informacje o języku VBA jako języku skryptowym
Rejestrator makr i karta Developer
Tworzenie makr przy pomocy nagrywania:
Zasady nadawania nazw makrom
Dostępność i miejsce przechowywania makr
Skróty klawiszowe
Używanie odwołań względnych i odwołań bezwzględnych

Edycja zarejestrowanego makra
Edytor VBA
Uruchamianie edytora
Okno edytora i jego elementy składowe

Tworzenie bardziej złożonych procedur – wstęp do instrukcji warunkowych oraz pętli:
Pętle : for, for each, do while
Instrukcja warunkowa if

Tworzenie makr przy pomocy nagrywania
Edycja zarejestrowanego makra:
Edytor VBA
Debugowanie
Uruchomianie krokowe
Śledzenie wartości zmiennych
Moduły

Obiekty w arkuszach kalkulacyjnych:
Przeglądarka obiektów oraz hierarchia obiektów w MS Exce
Metody i własności
Odwołania do komórek
Operacje na wpisach aktywnej komórki
Odwołania do zakresów komórek, kolumn i wierszy
Odwołania do arkuszy i tworzenie arkuszy

Funkcje i procedury definiowane przez użytkownika
Różnice pomiędzy procedurami, a funkcjami
Zasady widoczności funkcji i procedur
Typy danych
Tablice
Zmienne obiektowe

Konstrukcje programistyczne i ich zastosowanie
Pętle
Konstrukcja With … End With
konstruckja For Each … Next
Instrukcje warunkowe i operatory porównania
Polecenie Go To

Tworzenia formularzy (okien dialogowych)
Podstawowe formanty ich właściwości

Zdarzenia związane z arkuszem i skoroszytem