Zarządzanie Komunikacją

Czas trwania – 2 dni

Informacje o szkoleniu
Efektywna komunikacja między ludźmi jest warunkiem koniecznym do funkcjonowania i realizacji zadań przez dowolny zespół w każdej organizacji niezależnie od wielkości, branży, struktury etc.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Kierownikom projektów, liderom zespołów oraz osobą pracującym w zespołach chcącym poprawić efektywność wzajemnej komunikacji.

Umiejętności po szkoleniu:
Uznanie komunikacji jako niezbędnego narzędzia do kształtowania relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak również do osiągania zamierzonych celów (w tym celów biznesowych),
Poznanie, analiza i zrozumienie własnego stylu komunikacji,
Poznanie i sprawdzenie w praktyce korzystania z różnych form i środków komunikacji oraz odpowiednie ich dobranie z uwzględnieniem stylu komunikowania się odbiorcy oraz okoliczności, w których komunikacja ma miejsce,
Umiejętność wybrania i zastosowania odpowiednich technik i stylów komunikacji w codziennej pracy.

Zagadnienia
Komunikacja interpersonalna
Istota komunikacji (co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji, proces komunikacji, kanały komunikacji)
Zespół projektowy
Ustalanie składu zespołu – jaka jest twoja rola w zespole?
Charakterystyka ról pełnionych w zespole według Belbina
Cykl życia zespołu – tych faz nie możesz zaniedbać
Motywacja – główne teorie i ich praktyczne implikacje
Piramida potrzeb Maslowa
Czynniki higieny i czynniki motywuj¡ e według Herzberga
Zarządzanie zespołem projektowym
Jak nie drażnić ludzi
Rola menedżera/kierownika w motywowaniu zespołu
Możliwe kryzysy i inne trudne sytuacje
Organizacja, prowadzenie i protokołowanie zebrań
Organizacja zebrania – pytania kontrolne
Rodzaje zebrań
Burza mózgów
Metody podejmowania
Agenda. Plan zebrania
Role przewodniczącego
Protokół, minutki, plan działania
Przygotowanie i wygłaszanie prezentacji
-Mity o prezentacjach
-Przygotowanie do prezentacji
-W trakcie prezentacji
Plan komunikacji w projekcie
Dokument inicjujący projekt
Raporty
Zarządzanie komunikacja w projekcie – zasady
Planowanie komunikacji
Komunikacja pomiędzy interesariuszami
Planowanie komunikacji – przykładowe formy planu komunikacji
Narzędzia wpływu społecznego
Zasada kontrastu
Reguła wzajemności
Reguła zaangażowania
Reguła społecznego dowodu słuszności
Reguła lubienia i sympatii
Reguła Autorytetu – Jak zbudować autorytet