Warsztaty Zarządzania zespołem IT w trudnych czasach – Budowanie efektywnego zespołu IT- Szkolenie zdalne

Informacje o szkoleniu
Warsztaty Zarządzania zespołem IT odbywają się w formie zajęć interaktywnych i składają się z czterech modułów.
Na każdy moduł przewidziane jest 240 minut w formie warsztatów poprzedzonych krótką częścią teoretyczną + 60 minut w formie indywidualnych konsultacji z trenerem w czasie ustalonym z prowadzącym. Ze względu na ilość materiału, każda część szkolenia przeprowadzona jest w oddzielnym dniu, co pozwala na usystematyzowanie wiedzy.

Warsztaty przeprowadzane są w formie zdalnej, w małych grupach do 6 osób.

Czas trwania
1 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
2 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
3 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.
4 moduł  – 240 minut warsztatów w grupie + 60 minut konsultacji indywidualnych.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Liderom zespołów IT,
Team Leaderom zespołów programistycznych,
Kierownikom projektów informatycznych,
Osobom przymierzającym się do objęcia funkcji zarządzania zespołem informatycznym, lub projektem.

Korzyści ze szkolenia
• Uznanie komunikacji jako niezbędnego narzędzia do kształtowania relacji ze współpracownikami na różnych szczeblach organizacji, jak również do osiągania zamierzonych celów (w tym celów biznesowych);
• Poznanie, analiza i zrozumienie własnego stylu komunikacji;
• Poznanie i sprawdzenie w praktyce korzystania z różnych form i środków komunikacji oraz odpowiednie ich dobranie z uwzględnieniem stylu komunikowania się odbiorcy oraz okoliczności, w których komunikacja ma miejsce;
• Umiejętność wybrania i zastosowania odpowiednich technik i stylów komunikacji w codziennej pracy

Zagadnienia

Moduł I – 1 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Komunikacja interpersonalna
• Istota komunikacji (co to jest komunikacja, rodzaje komunikacji, proces komunikacji, kanały komunikacji)
Menadżer – lider zespołu IT i partner biznesowy
• różnice między zarządzaniem, a przywództwem i ich wpływ na realizację celów
• przywództwo w zespole IT – rola, zadania i odpowiedzialność lidera
• autodiagnoza mocnych i słabych stron jako lidera
• charakterystyka stylów kierowania i ich wykorzystanie w praktyce
Budowanie i zarządzanie zespołem IT, czyli „zespół może więcej”
• rola menadżera – lidera w procesie rozwoju zespołu
• budowanie postaw partnera biznesowego
• charakterystyka skutecznego zespołu IT- strategie i metody efektywnej pracy zespołowej
• etapy zespołowego procesu grupowego
• zarządzanie potencjałem zespołu IT i zarządzanie talentami
Budowanie postawy odpowiedzialności i zaangażowania w zespole

Moduł II – 2 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Zasady komunikacji
• Definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele
• Przekazywanie informacji – precyzja w konstruowaniu komunikatów
• Odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów
Budowanie pozytywnych relacji
• Nawiązane kontaktu
• Jak budować porozumienie z rozmówcą – trafne spostrzeganie i przyjmowanie komunikatów rozmówców
• Indywidualny styl komunikacji – autodiagnoza umiejętności komunikacyjnych uczestników z wykorzystaniem testu „style komunikacji”.
• Jak mówić, aby inni nas rozumieli i chcieli słuchać
• Narzędzia komunikacyjne: zasady komunikacji werbalnej, techniki zadawania pytań, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji

Moduł III – 3 dzień -240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Błędy popełniane w komunikacji z innymi w codziennych czynnościach zawodowych
• Źródła problemów wynikających z rozbieżności w komunikacji
• Toksyny komunikacyjne
1. Krytyka
2. Postawa obronna
3. Ignorowanie
4. Pogarda
Standardy prowadzenia rozmów i trudne komunikaty we współpracy z innymi zespołami
• Pozytywna komunikacja, jako narzędzie do poszukiwania rozwiązań w sytuacjach problemowych

Moduł IV – 4 dzień – 240 minut warsztatów + 1 godzina indywidualnych konsultacji
Teorie motywacji i ich praktyczne zastosowania
• Dwuczynnikowa teoria Herzberga
• Hierarcha potrzeb Maslowa
• Teoria wzmocnienia i potrzeba osiągnięć
Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna
Motywowanie i inspirowanie członków zespołu IT
• Umiejętność motywowania podwładnych
• Czynniki motywujące poszczególne osoby
• Diagnoza czynników wpływających na motywację do pracy
• Sposoby inspirowania i motywowania członków zespołu IT
• Umiejętność rozmowy, jako główny element motywacyjny
Poszukiwanie metod motywowania pracowników, do wykorzystania w podległych zespołach